Rozvoj grafických systémov v odbornom vzdelávaní na SOŠs (2016)

Pavol Pavlus Projekty

Aktivity projektu:

1. Školenie pedagógov v Brne

  • 8-10.8.2016 AutoCAD
  • 7-9.11.2016 Inventor

  

2. Školenie pedagógov v Kysuckom Novom Meste obsluha 3 D tlačiarne

23.9.2016 bola dodaná 3 D tlačiareň. Štyria pedagógovia a jeden zamestnanec  absolvovali školenie na obsluhu tlačiarne.

    

3. Vypracovanie návodu pre pedagógov

4. Vypracovanie zbierky príkladov pre žiakov

5. 3D tlačiareň ROBO 3D model R1

6. Zakúpenie študijnej literatúry

Rozpočet projektu:

Celkové náklady na projekt boli vo výške 2 354,15 €. MŠVVaŠ poskytlo dotáciu vo výške 2 000,00 €.

Ciele projektu – vyhodnotenie cieľov:

  • Zvýšiť vedomostnú úroveň žiakov. Cieľ sme splnili.
  • Poskytnúť naším žiakom získanie vedomostí a zručností na rovnocennej úrovni s krajinami EÚ v oblasti CAD/CAP/CAM (CAX). Cieľ sme splnili pomocou realizovaných aktivít.
  • Vytvorenie študijných materiálov. Cieľ sme splnili.
  • Zavedenie komplexného systémového vyučovania pre žiakov SOŠs v oblasti grafických systémov, orientované na požiadavky trhu práce. Cieľ sme splnili pomocou realizovaných aktivít.
  • Vytvorenie 3D modelov na 3D tlačiarni. Cieľ sme splnili.
  • Vyškolenie 3-5 pedagógov v oblasti moderných technológii v spolupráci so softwarovými firmami. V realizovaných školeniach sa zúčastnili štyria pedagogickí pracovníci.
  • Inovácia pedagogickej dokumentácie a tematických plánov. Cieľ sme splnili.