História a súčasnosť školy


Kysucká škola už viac ako 70 rokov pripravuje žiakov pre prácu v Strojárskom priemysle. Sme moderná škola plná príležitostí.História


50. až 80. roky

 • Začiatky budovania Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste úzko súvisia s rozvojom strojárskeho podniku na dolných Kysuciach.
 • V októbri 1950 výchovu a vzdelávanie začína 60 chlapcov v novozriadenom Stredisku pracujúceho dorastu (SPD) v Kysuckom Novom Meste v priestoroch Závodu presného strojárstva v Kysuckom Novom Meste. V uvoľnenom sociálnom dome sa v novembri 1950 zriadil internát pre našich žiakov. Postupne sú  vybavené dielne potrebným strojovým parkom,  zriaďujú sa učebne pre teoretické vyučovanie,  personálne a materiálne sa zabezpečujú ďalšie  úseky pre výchovu kvalifikovaných odborníkov  v strojárstve. V roku 1953 SPD prešlo do systému Štátnych pracovných záloh a utvorilo sa Odborné učilište ŠPZ č. 5.
 • V roku 1958 je učilište zaradené pod správu materského podniku ZVL KNM s názvom OU pri n. p. ZPS KNM. So zmenou názvu podniku sa zmenil aj názov učilišťa na OU ZVL Kysucké Nové Mesto.
 • V školskom roku 1964/65 sa pri Odbornom učilišti ZVL KNM zriadila stredná škola pre pracujúcich, v ktorej žiaci päťročným súvislým štúdiom nadobudli odbornú kvalifikáciu pre výkon svojho povolania, získali výučný list a vykonaním maturitnej skúšky úplné stredné vzdelanie.
 • Významný bol rok 1976, odkedy je odborný výcvik zabezpečovaný v novootvorených dielňach SOU.
 • Od 1. septembra 1978 bolo OU ZVL v rámci obsahovej a organizačnej prestavby československej vzdelávacej sústavy prebudované na Stredné odborné učilište strojárske ZVL KNM. V školskom roku 1980/81 začína SOU teoretické vyučovanie v novovybudovaných priestoroch školy aj s telocvičňou, v blízkosti športového areálu.

90. roky a nové tisícročie

 • V apríli 1991 sa SOUs ZVL KNM odčlenilo od materského podniku a získalo právnu subjektivitu. Jeho zriaďovateľom sa stalo Ministerstvo hospodárstva SR.
 • V auguste 1995 sa rozhodnutím Ministerstva hospodárstva a pôdohospodárstva SR zlúčilo SOUs s SOU poľnohospodárskym do jedného subjektu s názvom Stredné odborné učilište, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.
 • V júli 2009  sa rozhodnutím Ministerstva školstva  SR SOU zmenilo na Strednú odbornú školu strojnícku, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.
 • V priebehu svojej existencie stredná odborná škola strojnícka  prešla viacerými organizačnými a štrukturálnymi premenami. Kým v roku 1950 učilište začína s výučbou troch profesií, a to univerzálny nástrojár, univerzálny sústružník, univerzálny brusič dnes pripravujeme žiakov v ôsmich študijných odboroch, v piatich učebných odboroch a dvoch nadstavbových formách štúdia.
 • Za šesťdesiatpäť rokov svojej existencie škola vychovala viac ako 10 000 odborníkov, ktorí pôsobia vo viacerých oblastiach nášho hospodárstva. Mnohí pracujú na významných postoch.
 • V súčasnosti máme výchovu a vzdelávanie primerane zabezpečovanú v odborných a poloodborných učebniach plne kvalifikovanými kádrami pedagogických pracovníkov, technickým, ekonomickým a ďalším obslužným personálom.

Škola v súčasnosti


Sme moderná škola a naším cieľom je dávať našim žiakom maximálne kvalitnú prax, znalosti a technické zručnosti. Možnosť duálneho vzdelávania navyše otvára príležitosti pre spoluprácu s prestížnymi firmami.
 
Vďaka skúsenostiam, certifikátom a odborným kurzom majú naši žiaci isté uplatnenie na Slovensku i v zahraničí.

Partneri pre duálne vzdelávanie

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Chceš zistiť prečo študovať práve u nás?

Pozri sa na všetky dôvody