Dianie na škole


2023 SEPTEMBER

 • Celoslovenská verejná zbierka Biela pastelka
 • Európsky deň jazykov
 • Návšteva školskej knižnice
 • MATURITA, ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY – mimoriadny termín

2023 OKTÓBER

 • Finančná gramotnosť
 • Medzinárodný deň knižníc
 • Záložky spájajú školy
 • DOD

2023 NOVEMBER

 • Informatická súťaž iBOBOR
 • OK florbal žiakov SŠ
 • Divadelné predstavenie ku Dňu študentstva
 • Strelecká súťaž ku Dňu študentstva
 • Študentská kvapka krvi
 • Olympiáda v NJ
 • Olympiáda v AJ
 • Krajské kolo súťaže ZENIT
 • Červená stužka  - svetový deň boja proti AIDS
 • Divadelné predstavenie
 • Plenárne rodičovské združenie, triedne rodičovské združenie

2023 DECEMBER

 • Basketbal žiakov SŠ - okresné kolo
 • Mikuláš
 • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností  žiakov SOŠ
 • Besedy
 • Elektroolympiáda
 • Vianočný turnaj v stolnom tenise
 • Turnaj v šachu a dáme
 • Vianočné filmové predstavenie
 • Ľudské práva- olympiáda

2024 JANUÁR

 • Okresné kolo súťaže v stolnom tenise
 • Dotazník o fajčení
 • Beseda - finančná gramotnosť
 • Hodina hlasného čítania
 • Polročné vysvedčenie

2024 FEBRUÁR

 • DOD 2 - 6.2.2024
 • Valentínsky semafor lásky
 • Krajské kolo súťaže žiakov SŠ v SIP
 • Lyžiarsky výcvik
 • SOŠ – školské kolo
 • Hviezdoslavov Kubín

2024 MAREC

 • Valentínska kvapka krvi
 • Divadelné predstavenie
 • Účelové cvičenie
 • Biblická olympiáda
 • Stolný tenis žiakov SŠ - krajské kolo
 • Hádzaná žiakov SŠ - okresné kolo  
 • Volejbalový turnaj
 • Matematický klokan
 • Marec, mesiac knihy - spojené s exkurziou do Martina
 • Potravinová pomoc
 • EČ a PFIČ MS – ANJ, NEJ, SJL, MAT

2024 APRÍL

 • Beseda o Fakulte humanitných vied UNIZA
 • Deň narcisov
 • Deň ZEME
 • Branný súboj študentov
 • Súťaž Mladý Slovák
 • Triedne rodičovské združenie

2024 MÁJ

 • Drogy, drogová problematika....
 • Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých
 • Kurz na ochranu života a zdravia
 • Filmové predstavenie
 • Jarné upratovanie
 • Slávnostné ukončenie maturantov
 • Prevencia šikanovania
 • MATURITY
 • Prijímacie skúšky do 1. ročníka zo Sj a M

2024 JÚN

 • Slávnostné odovzdávanie výučných listov
 • Turnaj v šachu a dáme
 • Prírodovedná súťaž „POZNAJ PRÍRODU“
 • Záverečné skúšky