Podpora strojárskych profesií v SDV na SOŠs (2017)

Pavol Pavlus Projekty

Aktivity projektu:

Aktivita 1: Letná akadémia remesiel

V spolupráci s CVČ  bol pripravený na čas letných prázdnin denný tábor pre 30 žiakov 5 – 7 ročníka ZŠ. Počas letnej akadémie  deťom už v tomto veku boli sprostredkované informácie o profesii strojný mechanik a obrábač kovov, mali možnosť získať jednoduché manuálne zručnosti v ručnom spracovaní  a to priamo v dielňach našej školy. Pod vedením skúsených pedagógov – majstrov odbornej výchovy hravým spôsobom získali skúsenosť  a možnosť zoznámiť sa s náradím, zvládnuť jednoduché pracovné úkony a vyrobili si pre seba, alebo kamaráta malú pozornosť. Pripravená bola pre nich aj zážitkovú exkurziu v strojárskej spoločnosti.

Aktivita 2: Radšej jeden krát vidieť ako sto krát počuť

V duchu tohto hesla bola zrealizovaná prezentácia  pre cca 400 žiakov 8- 9 ročníka základných škôl, ich rodičov a pedagógov z regiónu Kysúc a Žiliny so  zamestnávateľskou spoločnosťou OMNIA KLF.  Počas DOD našu školu navštívili aj významní predstavitelia mesta Kysucké Nové mesto a ŽSK.

Aktivita 3: Poď si vyskúšať ako Ti to pôjde

Aktivita projektu nadväzuje na predchádzajúcu a jej prednosťou je  získanie informácii o možnosti štúdia v rovesníckych skupinách. Priamo v dielni SOŠ strojníckej boli pripravené  tvorivé dielne v oblasti technickej zručnosti:  na pracoviskách kde si vyskúšali chlapci aj dievčatá pilovanie, vypaľovanie, ohýbanie, rezanie, letovanie, zváranie – teda všetky pracovné úkony s ktorými sa stretnú pri štúdiu v spomínaných odboroch.

Aktivita 4:  Technická výchova na škole

V spolupráci so základnou školou Ochodnica v rámci predmetu technická výchova už 2. školský rok zabezpečujeme v blokovom vyučovaní  pre žiakov 8 – 9 ročníka vyučovanie predmetu technická výchova.. Žiaci mali možnosť autenticky predmet absolvovať. Našim cieľom je aj takou formou  propagovať strojárske profesie. Predpokladáme, že ak si približne 40 žiakov základnej školy malo  možnosť vyskúšať na dielni svoje schopnosti môže im to pomôcť pri výbere povolania.

Aktivita 5: Workshop výchovnych poradcov

Výchovní poradcovia na základných školách sú prví poradcovia žiakov a rodičov v oblasti výberu svojho budúceho povolania, preto na stretnutie boli pozvaní odborníci z pedagogicko – psychologickej poradne a zástupca strojárskej spoločnosti.

Rozpočet projektu

Celkové náklady na projekt boli vo výške 3 017,01 €. MŠVVaŠ poskytlo dotáciu vo výške 2 400,00 €, Žilinský samosprávny kraj prispel sumou 150,00 € a spoločnosť OMNIA KLF a.s. sumou 450,00 €.