Kvalitné vzdelanie = úspešní absolventi na trhu práce (2012-2014)

Pavol Pavlus Projekty

Popis projektu

 

Názov projektu:

Kvalitné vzdelanie = úspešní absolventi na trhu práce

Typ projektu:

dopytovo orientovaný projekt

Operačný program:

Vzdelávanie

Prioritná os : 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie :  1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Trvanie projektu :

11/2012 – 12/2014

Celkové oprávnené náklady na projekt:

373 691,42 €

 

Stručný opis projektu:

Ciele projektu: Skvalitniť výstupy vzdelávania na SOŠ strojárskej Kysucké Nové Mesto pre potreby trhu práce prostredníctvom inovácie obsahu a metód výučby vrátane jej modernizácie

Špecifický cieľ projektu 1: Vyškoliť pedagogických zamestnancov SOŠ na prácu s dostupnými informačno-komunikačnými technológiami a ich využitím vo vyučovacom procese.

Špecifický cieľ projektu 2 :  Vytvoriť a implementovať nové učebné materiály vo vyučovacom procese podporujúce kľúčové kompetencie žiakov so zameraním na vybrané predmety

 Hlavné aktivity projektu :

  • 1.1.  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií pre potreby modernej školy
  • 2.1. Inovácia obsahu vzdelávania, učebných materiálov, textov a pomôcok
  • 2.2. Implementácia nových foriem a metód vo vyučovacom procese na vybrané odbory
  • 2.3. Tvorba projektov žiakov

 Cieľové skupiny : Žiaci a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy strojníckej.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ