Pokročilé modelovanie pomocou CREO (15. – 17. 10. 2018)

Pavol Pavlus Projekty

Realizované aktivity


Aktivita 1 : Školenie „Advanced Modeling using Creo Parametric 3.0“

 • Termín školenia : 15. – 17. 10. 2018
 • Miesto školenia : IPM Solutions Žilina

Aktivita 2 : Vytvorenie 3D modelov súčiastok a použitie vo vyučovacom procese

Vytvorenie študijných materiálov pre žiakov a podporných materiálov pre vyučujúcich odborných strojárskych predmetov.

 • Každý účastník školenia získal manuál kreslenia „Advanced modeling using Creo Parametric 3.0“
 • Vytvorené učebné texty pre študentov a učiteľov odborných strojárskych predmetov
 • Vytvorenie materiálnych podmienok pre komplexnú výučbu CAD technológií využitím 3D tlačiarne, 3D skenera.
 • Vytvorenie 3D modelov na 3D tlačiarni realizované cez grafické systémy a zároveň vytvorenie podmienok pre rozšírenie vzdelávacej ponuky školy pre širší okruh žiakov a aj pre učiteľov v rámci rôznych vzdelávacích programov.
 • Overovanie vytvorených materiálov a 3D modelov vo výučbe.

CREO na Strednej odbornej škole strojníckej (2.časť) – formát PDF


FOTOGALÉRIA


Rozpočet projektu

Celkové náklady na projekt boli vo výške 2 433,55 €. MŠVVaŠ poskytlo dotáciu vo výške 2 000,00 € a Žilinský samosprávny kraj prispel sumou 150,00 €.


Ciele projektu – vyhodnotenie cieľov
 • Zvýšenie vedomostnej úrovne žiakov v oblasti grafických systémov v súlade s požiadavkami trhu práce, orientované na najnovšie technológie v grafických systémoch, ktoré budú rovnocenné so zariadeniami vo firmách SCHAEFFLER KYSUCE spol. s r. o., KIA MOTORS SLOVAKIA s. r. o, OMNIA KLF, a. s, v ktorých úspešne aplikujeme tretí rok systém duálneho vzdelávania, prípadne VŠ technického zamerania. Cieľ sme splnili.
 • Vytvorenie 3D modelov súčiastok na multifunkčnej tlačiarni XYZ printing da Vinci 1.0 Pro, ktoré budú využívané v ďalšom edukačnom procese pri výučbe odborných predmetov. Cieľ sme splnili.
 • Vytvorenie materiálnych podmienok pre komplexnú výučbu CAD systémov využitím 3D tlačiarne s prídavným gravírovacím zariadením. Zakúpená multifunkčná tlačiareň XYZ printing da Vinci 1.0 Pro bola umiestnená a inštalovaná do odbornej učebne pre výučbu grafických systémov. Žiaci na hodinách výučby grafických systémov budú môcť svoje návrhy 3D modelov vytlačiť na multifunkčnom zariadení a následne budú 3D modely súčiastok využívané na hodinách odborných predmetov ako učebné pomôcky. Cieľ sme splnili.
 • Vyškolenie 3 pedagogických zamestnancov a 1 majstra odborného výcviku v oblasti moderných technológií Advanced Modeling using Creo Parametric 3.0, v spolupráci so softwarovou firmou IPM solutions Žilina, zameranej na rozšírenie poznatkov a zručností v oblasti grafických systémov. Školenie trvalo 3 dni, v priebehu ktorých účastníci školenia absolvovali spolu s lektorom 18 modulov, rozdelených do jednotlivých dní. Cieľ sme splnili.
 • Inovácia súčasnej pedagogickej dokumentácie pre výučbu grafických systémov v spolupráci s firmami z odboru strojárstva a vývoja CAD technológií. Účastníci školenia získali príručku pre pokročilé modelovanie v Creo 3.0  a zároveň boli vytvorené študijné materiály pre študentov vopred uvádzaných študijných a učebných odborov. Cieľ sme splnili.
 • Úprava tematických plánov s cieľom zlepšenia najmä medzipredmetových vzťahov pre dosiahnutie vyššej efektívnosti vyučovania a uplatnenia absolventov v praxi, prípadne pri ďalšom štúdii na vysokých školách technického zamerania. Cieľ sme splnili.