Vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo finančnej gramotnosti (2018)

Pavol Pavlus Projekty

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo finančnej gramotnosti

 • Vyhodnotenie cieľov projektu
  • rozšírenie teoretického  a praktického vzdelania v oblasti finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancovDvanásť pedagogických zamestnancov si zvýšili svoje teoretické vzdelanie v oblasti finančnej gramotnosti účasťou na teoretických školeniach na témy: Finančná zodpovednosť spotrebiteľov, Plánovanie, príjem a práca, Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov, Úver a dlh, Sporenie a investovanie a Riadenie rizika a poistenie.
  • vytvorenie názorných učebných pomôcok – plagátov

  Vytvorilo sa 9 plagátov k témam finančnej gramotnosti na zlepšenie osvojenia si jednotlivých tém výzvy, ktoré sú používané aj vo vyučovacom procese pri vzdelávaní žiakov našej školy.

  • založenie odbornej ekonomickej knižnice

  Odborná ekonomická knižnica slúži na kvalitnejšie vzdelávanie našich pedagogických zamestnancov a zároveň je k dispozícii aj žiakom našej školy.

  • Príručka pre pedagogických zamestnancov

  Pre pedagogických zamestnancov našej školy sa vytvorila príručka finančnej gramotnosti, ktorá obsahuje aktuálne schválené legislatívne zmeny v ekonomickej oblasti, ktorú môžu zamestnanci využívať nielen  vo vyučovacom procese, ale aj súkromnom živote a pri styku s rodičmi našich žiakov.

  Na základe uvedených informácií sme ciele projektu splnili.


  FOTOGALÉRIA


  Finančná gramotnosť pre pedagógov – formát PDF


  Rozpočet projektu

  Celkové náklady na projekt boli vo výške 2 157,72 €. MŠVVaŠ poskytlo dotáciu vo výške 2 000,00 € a Žilinský samosprávny kraj prispel sumou 150,00 €.