Moderné odborné učebne a kvalitnejšie vzdelávanie pre študentov SOŠ strojníckej (2014-2015)

Pavol Pavlus Projekty

Popis projektu

 

Názov projektu:

Moderné odborné učebne a kvalitnejšie vzdelávanie pre študentov SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste

Typ projektu:

dopytovo orientovaný projekt

Operačný program:

Vzdelávanie

Prioritná os : 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie :  1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Miesto realizácie aktivít projektu:

Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Trvanie projektu :

02/2014 – 07/2015

Celkové oprávnené náklady na projekt:

263 148,49€

 Stručný opis projektu:

Ciele projektu: Modernizovať odborné učebne a skvalitniť  vzdelávanie na SOŠ strojníckej Kysucké Nové Mesto prostredníctvom tvorby a inovácie obsahu a metód výučby

Špecifický cieľ projektu 1: Vyškoliť pedagogických zamestnancov SOŠS v KNM na prácu s dostupnými informačno-komunikačnými technológiami a ich využitím vo vyučovacom procese.

Špecifický cieľ projektu 2 :  Vytvoriť a implementovať nové moderné učebné materiály vo vyučovacom procese so zameraním na prírodovedné a odborné predmety.

Hlavné aktivity projektu :

  • 1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií pre potreby SOŠ strojníckej
  • 2.1  Inovácia obsahu vzdelávania, učebných materiálov, textov a pomôcok
  • 2.2 Implementácia nových foriem a metód vo vyučovacom procese na vybrané predmety

Cieľové skupiny : Žiaci a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy strojníckej.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ