ENVIROPROJEKT 2021 – Včelársky kútik

Pavol Pavlus Projekty

Cieľom výzvy: je podporiť realizáciu rozvojového projektu zameraného na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania na našej Strednej odbornej škole strojníckej.

Prioritnú tému rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2021 sme si zvolili tému 3: Zdravé životné prostredie v škole – Vytvárame Včelársky kútik

Rozvojový projekt školy sme zamerali na:

 • tvorbu vlastného environmentálneho programu školy s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj;
 • implementáciu témy do výchovno-vzdelávacieho procesu v poľnohospodárskych odboroch, ktorých žiaci sa budú učiť starať o včelie rodiny pod skúseným vedením MOV pána Milana Šusteka a žiaci technicko-administratívneho odboru zakladajú cvičnú firmu Vilkov medík s.r.o.;
 • metodické a učebné materiály a pomôcky k chovu včiel;
 • konkrétne praktické aktivity so žiakmi: sú a aj v budúcnosti budú realizácia projektu Včelársky kútik v našej školskej záhrade a popri tom výsadba prirodzenej lúky s rôznymi letničkami, pestovanie byliniek, udržiavanie našich pôvodných drevín – líp, ovocných stromov a ihličnanov, ktoré budú slúžiť ako medonosné rastliny a dreviny pre naše včely;

 

Pridelenie účelových finančných prostriedkov:

 • finančné prostriedky od ministerstva školstva na projekt 2000 €;
 • spoluúčasť našej SOŠ strojníckej 5% = 100 €;
 • celkové náklady 2100 €

Dĺžka trvania projektu: od 1. júla 2021 do 15. decembra 2021a konkrétne náš Včelársky kútik bude prebiehať aj naďalej, pretože sa jedná o chov živých zvierat.

Cieľovou skupinou: sú žiaci našej SOŠ strojníckej, zamestnanci školy, obyvatelia mesta a blízkeho okolia. Do projektu sa zapoja žiaci učebných odborov, hlavne dvojročného učebného odboru Poľnohospodárska výroba a trojročných učebných odborov Agromechanizátor a Technicko-administratívny pracovník.

Partnerom projektu: je Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Kysuckom Novom Meste s ktorou budeme spolupracovať v priebehu celého obdobia nášho včelárenia.

Popis a realizácia projektu

Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života. Albert Einstein, 1921

To, že od existencie tohto blanokrídleho hmyzu závisí existencia ľudského jedinca, je všetkým nepochybne už dávno známe. Včely vytvárajú spoločenstvá, osamelá včela o krátky čas zahynie aj keby mala dostatok potravy. Spôsob života včiel vyžaduje dokonalú deľbu práce. A práve preto je cieľom nášho projektu zapojiť žiakov do všetkých tajov okolo chovu včiel, viesť ich k zodpovednosti a zachovávaniu našich tradícií – akými sú včelárstvo a jeho predchodca brtníctvo. Med je veľmi zdravý a má sa konzumovať pravidelne, nie len keď máme zdravotné problémy, takže budeme viesť žiakov aj k zdravej výžive. Taktiež zároveň je našim cieľom viesť dnešnú stredoškolskú mládež k zmysluplnejším aktivitám ako sú počítačové hry a čas strávený na sociálnych sieťach.

Včelárenie má pre človeka veľký význam z hľadiska správneho využívania svojho voľného času. Včelár pracuje v prírode na čerstvom vzduchu, kde sa psychicky odpúta od starostí všedného života, čo blahodarne vplýva na jeho zdravie a to bolo aj cieľom pre vytvorenie nášho VČELÁRSKEHO KÚTIKU.

Samozrejme, že sme do tejto náročnej činnosti nešli bez skúseného človeka nášho majstra odborného výcviku pána Šusteka, ktorý je dlhoročný včelár, no a my všetci ostatní začiatočníci zainteresovaní do projektu si musíme naštudovať odbornú literatúru. Za týmto účelom sme si predplatili včelársky časopis Dymák, zakúpili knihy o včelách, ich živote, práci a postupných krokoch ako sa o naše dve včelie rodiny budeme starať. Žiaci pomocou literatúry získajú vedomosti o anatómii včiel, o úžasnej hierarchii a koordinovanej činnosti v úli.

Pred začatím chovu včiel bolo potrebné vybaviť registráciu chovu a to najskôr na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Čadci a následne v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v Žiline.

Pre naše dve včelie rodiny sme zakúpili 2 ekologické drevené úle – troj nadstavkové zateplené zostavy úľov B10, ktoré žiaci na odbornom výcviku namaľovali ekologickými farbami – v tejto začiatočnej fáze ich máme jednofarebné, no postupne sa žiaci chystajú na bočné strany namaľovať temperovými farbami rôzne obrázky včiel a kvetov, ktoré zafixujú ekologickým lakom. Zhotovili sme kovové stojany pod úle.

Ďalej sme zakúpili rámiky, medzistienky, drobné včelárske pomôcky ako dymák, rozperák, zatavovač, vaňu na odviečkovanie a ďalšie pomôcky potrebné pre prácu so včelami. Pre ochranu žiakov a zamestnancov, ktorí budú chodiť ku včelám sme zakúpili ochranné odevy – kombinézy s klobúkmi a rukavice. Do exteriéru v blízkosti úľov sme zakúpili 2 plastové informačné tabule varujúce pred včelami a 1 s označením biologické nebezpečenstvo včely s označením vlastníka včelstiev a registračným číslom z Centrálneho registra.

Ako začínajúci včelári sme nadviazali kontakt so skúseným včelárom – predsedom ZO SZV pánom Belanom, u ktorého sme boli na exkurzii vo Včelnici v Povine, prezreli sme si areál a pán Belan urobil našim žiakom prednášku s besedou. Žiaci si vyskúšali ako sa robia rolované sviečky z medzistienok.

Na propagáciu nášho Včelárskeho kútika sme zakúpili drevený náučný exteriérový panel v ktorom je osadený farebný baner – plagát o živote včiel a práci s nimi.

Priebežne pracujeme na zatraktívnení vyučovacieho procesu:

 • vytvárame učebné materiály a pomôcky pre environmentálne aktivity na škole – čerpáme informácie z literatúry, článkov, videí a od včelárov,
 • implementujeme danú tému Chov včiel do výchovno-vzdelávacieho procesu – hlavne v poľnohospodárskych odboroch,
 • zriaďujeme žiacku fiktívnu firmu v odbore technicko-administratívny pracovník na predmete cvičná firma- Vilkov medík s.r.o., ktorá bude nakupovať potrebné pomôcky a ponúkať včelie produkty (med, propolis, sviečky zo včelieho vosku) v rámci ostatných cvičných firiem na Slovensku, čím prepájame environmentálnu oblasť s ekonomickou.

Hore uvedené aktivity sme realizovali v termíne od augusta do decembra 2021.

V novom kalendárnom roku 2022 ešte plánujeme:

 • prezentovať náš projekt žiakom a zamestnancom školy – v rámci dní životného prostredia – marec – apríl 2022,
 • vytvoriť kvitnúcu lúčku z letničkovej  Strakonickej lúčnej zmesi – marec – apríl 2022,
 • plánujeme úsekovito kosiť trávnaté školské pozemky – aby sme nechávali vždy určité plochy vykvitnúť (ďatelina plazivá, ďatelina lúčna, púpava),
 • zorganizujeme besedu a súťaž počas Svetového dňa včiel 20.5.2022 – pre žiakov školy o význame včely medonosnej pre človeka a pre životné prostredie s predsedom ZO SZV pánom Milošom Belanom a následne si žiaci svoje nadobudnuté vedomosti budú môcť overiť v súťaži,
 • plánujeme propagovať poľnohospodárske učebné odbory Poľnohospodárska výroba a Agromechanizátor a učebný odbor Technicko-administratívny pracovník – ide o odbory o ktoré nie je medzi žiakmi končiacich ročníkov na základných školách veľký záujem,
 • získať a nadchnúť mladých ľudí pre včelárenie,
 • zverejniť prezentáciu nášho projektu na škole, v miestnom mesačníku Zvesti a v káblovej televízií Antech,

Veľa zo stanovených cieľov sme už splnili, ale keďže v našom projekte ide o prácu so živými zvieratami mnohé ciele sú ešte pred nami a budeme ich postupne plniť.