Jedáleň


Máme vlastnú školskú jedáleň, ktorá sídli priamo v komplexe školy.

Ako začať chodiť na obedy

Pre stravovanie v jedálni musíš podpísať prihlášku a odovzdať ju v kancelárií školskej jedálne.  Zároveň je potrebné do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu.

Prihláška na stiahnutie TU - žiak

Zaplatením mesačného paušálu a odovzdaním prihlášky sa ti spustia obedy. Sám sa musíš prihlásiť na všetky dni, keď sa chceš stravovať.

Nevyčerpaný kredit z mesiaca sa ti prenáša do ďalšieho mesiaca. 

Kancelária školskej jedálne
Mária Struhárová, telefón: 0918 655 008
(v pracovnej dobe 7,00 – 13,00 hod)

Technická podpora
Michal Klimek, správca siete, telefón: +421 414 254 760
(v pracovnej dobe 7,00 – 13,00 hod)

Spôsob úhrady obedov

Platby budú prebiehať na účet školy - bankovým prevodom.

Pre správnu identifikáciu je potrebné do poznámky pri platbe uviesť meno priezvisko, triedu.

Cena za stravu
Je stanovená pevná čiastka vo výške 55 eur mesačne.

Číslo účtu pre platbu obedov
SK84 8180 0000 0070 0048 0421

Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred na nový mesiac.

Odhlasovanie
V prípade dlhodobého neodoberania stravy viac ako jeden mesiac /z dôvodu choroby alebo iné/ je potrebné sa odhlásiť z obedov.

Vyúčtovanie
Preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k 30. 6. kalendárneho roka za predchádzajúci školský rok a do 31. 8. budú vrátené. Vrátenie preplatkov bude prebiehať na účet, z ktorého prichádzajú platby, a ktorý je uvedený v prihláške. Ak sa účet zmení, je potrebné dopredu na to upozorniť – písomnou zmenou.

Prihlasovanie a odhlasovanie menu

Akonáhle si registrovaný, môžeš sa prihlásiť do stravovacieho systému aSc agendy, kde zadáš prihlasovacie údaje a prihlásiš sa na obed.
Každý stravník si je SÁM povinný prihlásiť obed na ďalšie obdobie.
V systéme si môžeš jedlo tiež odhlásiť (Napríklad v prípade choroby, alebo keď sa ide na výlet. Plánované prázdniny sú vopred nastavené tak, že strava sa nepodáva.)

Odhlásenie a zmena musí byť vykonaná v pracovný deň vopred najneskôr do 12,30 hod.