Spolu úspešnejší (2021)

Pavol Pavlus Projekty

Cieľ:

zabezpečiť vedomosti,zručnosti a kompetencie cez dostupné doučovanie  popoludní a zvýšiť kvalifikačné predpoklady žiakov

 

Realizácia:

október-december 2021

 

Obsah a štruktúra:

Doučovanie sa realizuje  žiakov s nedostatočným prístupom k dištančnému vzdelávaniu počas obdobia pandémie, u tých ,ktorí si chcú upevniť a prehĺbiť vedomosti ,ktoré je potrebné si doplniť pre ďalšie vzdelávanie v danom študijnom odbore pre teoretické a praktické vyučovanie .Ide o skupiny predmetov všeobecnovzdelávacích a odborných ,ktoré sú základom ,aby žiak mohol úspešne pokračovať v štúdiu .Žiaci budú upevňovať a zlepšovať teoretické a praktické zručnosti vo vybraných vyučovacích predmetoch t .j anglický jazyk ,elektrotechnika  a praktické odborné vyučovanie zamerané na ručné spracovanie kovov .Žiaci sa budú doučovať v malých skupinách ,kde sa bude prihliadať na individuálny prístup. je potrebné upevniť učivo z predchádzajúceho obdobia ,aby žiaci nadviazali na nové vedomosti a zručnosti ďalšieho vzdelávania .Vo vyučovacom predmete elektrotechnika je potrebné doplniť, upevniť a prehĺbiť základné učivo z fyziky a matematiky pre žiakov 1.ročníka ,ktorí začali štúdium v odbore  mechatronik  počítačových sietí .Tento predmet je základom pre štúdium daného odboru .Žiaci si na doučovaní zopakujú základné učivo z matematiky, úprava výrazov a riešenie rovníc ,tiež premena jednotiek a práca s mocninami .Základné učivo z fyziky sa bude zamerané na precvičovanie tematických celkov základných fyzikálnych javov ,ktoré súvisia s elektromagnetickými javmi, elektrickým .prúdom a elektrostatikou. Precvičia si to formou problémového vyučovania ,riešením úloh a dopĺňaním vedomostí z rôznych vyučovacích  zdrojov .Praktické vyučovanie v rámci odborného výcviku bude zamerané na získanie manuálnych zručností pri ručnom spracovaní kovov v učebnom odbore strojný mechanik. Vychádza to z požiadavky žiakov 3 .ročníka ,ktorí sa posledný rok pripravujú prakticky na svoju profesiu. Žiaci potrebujú získať praktické zručnosti ,ktoré boli počas dištančného vzdelávania nahradené teoretickými vedomosťami  daných výrobných postupov. Ďalej treba prehĺbiť čítanie technickej dokumentácie a zručnosť v kreslení súčiastok .Praktické zručnosti sa budú osvojovať v práci na strojoch ,ako je frézka ,sústruh a brúska ,aby sa uplatnili na trhu práce a naplnili odborné kompetencie pri výkone svojej profesie .Bude sa tu uplatňovať princíp spolupráce a získané vedomosti z medzipredmetových  vzťahov ,ktoré sa využijú pri problémovom vyučovaní v rámci komplexného riešenia praktického vyučovania. Vo všeobecnovzdelávacom predmete anglický jazyk je potrebné upevniť učivo z predchádzajúcich období ,aby žiaci nadviazali na  nové vedomosti a jazykové zručnosti, ktoré vychádzajú z požiadaviek na maturitnú skúšku. Musia si zapakovať základné gramatické javy a slovnú zásobu k daným témam, zlepšiť  ústny  a písomný prejav v cudzom jazyku .Doplnením konverzačných tém a podporných textov na čítanie s porozumením si osvoja praktické používanie jazyka v konverzačných úlohách a upevňovaní komunikácie

Účastníci projektu:

  • Karol Kubica –elektrotechnika
  • Marek Žifčák-anglický jazyk
  • Ján Capko-ručné spracovanie kovov
  • Koordinátor projektu: Tatiana Buková