Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP (01.2016 – 10.2020)

Pavol Pavlus Projekty

Projekty v spolupráci s ŠIOV: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

SIOV projekt loga

ŠKOLA JE PARTNEROM

Národného projektu

„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje

Kód ITMS: 312011C789

Dĺžka realizácie: 01.2016 – 10.2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.siov.sk       www.dualnysystem.sk      www.esf.gov.sk     www.minedu.sk

OZNAČENIE – PROJEKTU