Finančná gramotnosť pre pedagogických zamestnancov SOŠ strojníckej (2017)

Pavol Pavlus Projekty

Finančná gramotnosť pre pedagogických zamestnancov SOŠ strojníckej

 • Ciele projektu – vyhodnotenie cieľov:
  • rozšírenie teoretického  a praktického vzdelania v oblasti finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancov
   • Piati pedagogickí zamestnanci si zvýšili svoje teoretické vzdelanie v oblasti finančnej gramotnosti účasťou na teoretických školeniach realizovaných lektorom z tretieho sektora  na témy (Človek vo sfére peňazí, Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Zabezpečenie peňazí pre spokojovanie životných potrieb – príjem a práca, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Úver a dlh, Sporenie a investovanie, Riadenie rizika a poistenie).
   • Získané vedomosti pedagogickí zamestnanci využívajú v rámci vyučovacieho procesu na jednotlivých predmetoch.
  • Oboznámiť žiakov školy s finančnou gramotnosťou v rámci vyučovacieho procesu
   • Žiaci školy sa aktívne s problematikou finančnej gramotnosti oboznámia na teoretických a odborných predmetoch prostredníctvom hry Finančný trenažér a tým si zlepšia svoje hospodárenie a využívanie finančných prostriedkov.
  • Účasť pedagogických zamestnancov na praktickom školení zameranom na využitie hry Finančný trenažér
   • Piati pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili praktického školenia na využitie hry Finančný trenažér s lektorom tretieho sektora. Trenažér využívajú žiaci v rámci vyučovacieho procesu na jednotlivých predmetoch.
  • Poskytnúť získané teoretické a praktické vedomosti ďalším pedagogickým zamestnancom
   • Pedagogickí zamestnanci, ktorí sa zúčastnili školenia,  poskytujú materiály a vedomosti zo školenia z finančnej gramotnosti svojim kolegom  podľa ich záujmu.

   

  FOTOGALÉRIA
  Rozpočet projektu

  Celkové náklady na projekt boli vo výške 2 120,98 €. MŠVVaŠ poskytlo dotáciu vo výške 2 000,00 €.