• Základné údaje o štúdiu

     Kód a názov odboru: 2464 H strojný mechanik

     Dĺžka štúdia: 3 roky

     Forma štúdia: denná

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie -  ISCED 3C

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení.

     Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3. ročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

     Charakteristiky štúdia: Príprava je zameraná na ručné a strojové spôsoby výroby súčiastok, na montáž, demontáž, opravy a skúšanie obrábacích strojov a zariadení. Súčasťou prípravy je obsluha zváracieho zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom a rezanie kyslíkom.

     Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • VALENTÍNSKY SEMAFÓR LÁSKY 2020
  • Workshop - II. dôchodkový pilier
  • EXPO KARIÉRA 2020
  • Centrum odborného vzdelávania a prípravy
  • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 5.2.2020
  • Inovačný deň
  • Marián Poláček - II.D - ME vo vzpierani - reprezentácia SR
  • Stretnutie výchovných poradcov Žilinského okresu
  • Víťazstvo v okresnom kole - stolný tenis
 • Počítadlo návštev