• Náplň práce školského psychológa

    • Školský psychológ v legislatíve:

     Zákon č. 138/2019 Z.z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných              zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s platnosťou od 29.05. 2019 a účinnosťou od 01.09. 2019):

     § 24

     Psychológ a školský psychológ

     (2) Školský psychológ v škole a školskom zariadení okrem školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

     1. vykonáva psychologickú diagnostiku,
     2. poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie,
     3. poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
     4. spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
     5. poskytuje súčinnosť psychológovi.

      

     Hlavná náplň práce školského psychológa na Strednej odbornej škole strojníckej, Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto:

     • ŠP poskytuje odborné služby individuálne, skupinovo, hromadne, v bezprostrednom styku so žiakom alebo sprostredkovane prostredníctvom pedagógov, výchovného poradcu, rodičov, vychovávateľov apod.,
     • vykonáva preventívnu, identifikačno-diagnostickú a intervenčnú činnosť,
     • plní úlohy vyplývajúce zo starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupracuje s poradenskými školskými zariadeniami pri starostlivosti a zabezpečovaní náležitých podmienok u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
     • pracuje so žiakmi s problémami v správaní,
     • pracuje s neprospievajúcimi žiakmi a žiakmi učiacimi sa pod svoje možnosti, so žiakmi, ktorí sú pasívni,
     • pomáha žiakom rozpoznávať vlastný učebný štýl a zefektívniť metódy učenia sa,
     • spolupracuje s CPPPaP pri profesionálnej orientácii žiakov, pomáha žiakom zlaďovať osobnostné predpoklady s budúcou voľbou povolania, VŠ,
     • hodnotí sociálnu klímu v problematických triednych kolektívoch a odporúča postupy jej zlepšovania,
     • spolupracuje na skvalitňovaní  psychosociálnych spôsobilostí žiakov pri vybraných témach,
     • pracuje so žiakmi v kríze, prípadne odporúča kontaktovanie ďalších odborníkov,
     • u preťažených, stresom trpiacich žiakov pomáha zvládať ťažkosti autogénnym tréningom, relaxačno-symbolickou terapiou,
     • spolupracuje s výchovným poradcom, koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov,
     • ŠP vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného.

     Pri aktivitách, kde bude prebiehať meranie alebo skúmanie napr. intelektu, osobnostných vlastností, sa vyžaduje informovaný súhlas zo strany zákonných zástupcov (aktivity ako napr. testovanie ku kariérnemu poradenstvu v spolupráci s CPPPaP, relaxačno-symbolická terapia, apod.).

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev