• P r e a m b u l a

    Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať v škole zaväzuje riadne dochádzať do školy, a preto je povinný riadiť sa jej pokynmi a vnútorným poriadkom.

    V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a mimoškolskej činnosti .

    Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa  a  Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy .

    Školský poriadok vychádza zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách.

     

    Článok I   
    Všeobecné ustanovenie

    Žiaci a pedagogickí zamestnanci SOŠ strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto majú všetky práva a slobody v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti a požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole a na akciách usporiadaných školou.

    Každý žiak svojím správaním a vystupovaním v škole i na verejnosti reprezentuje seba a svoju školu.

    Všetci žiaci a pedagogickí zamestnanci školy sú povinní poznať a dodržiavať pravidlá školského poriadku.

    Školský poriadok je otvorený dokument, ktorý možno podľa potreby doplniť.

    Podnety na doplnenie treba odovzdať riaditeľovi školy.

     

    Článok II  
    Práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

    1.   Práva žiakov

    Žiak má právo:

    1. Na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.

    2. Na bezplatné vzdelanie na stredných školách.

    3. Na vzdelanie v  štátnom jazyku a  materinskom jazyku v  rozsahu ustanovenom školským zákonom.

    4. Na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom.

    5. Na kvalitnú výchovu vo zvolenom študijnom odbore.

    6. Vysloviť svoj názor, klásť otázky k preberanej téme a dostať na ňu odpoveď.

    7. Na komunikáciu s vyučujúcimi v duchu zásad humanizmu, demokracie a etiky.

    8. Byť oboznámený s výsledkom každej klasifikácie.

    9. Byť informovaný o výchovných opatreniach, má právo objasniť svoje konanie pred udelením výchovného opatrenia, obhajovať sa, ak sa prejednáva jeho priestupok voči školskému poriadku.

    10. Ak žiak alebo zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia písomne požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

    11. Žiadať  o komisionálnu (opravnú) skúšku, ak má na konci druhého polroka  nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov. Na základe písomnej žiadosti môže po rozhodnutí riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku. Ak nevykonal úspešne opravnú skúšku, má právo žiadať riaditeľa školy o povolenie opakovať ročník. O opakovaní ročníka žiaka rozhoduje riaditeľ školy na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej písomnej žiadosti, u maloletého žiaka zákonný zástupca  v písomnej žiadosti.

    12. Na prestup na inú strednú školu. Prestup povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási.

    13. Na zmenu študijného odboru. Zmenu povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku  príslušného školského roka.

    14. Na prerušenie štúdia, ak splnil povinnú školskú dochádzku. Riaditeľ školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na jeho žiadosť, najviac na tri roky.

    15. Zanechať štúdium po ukončení povinnej školskej dochádzky, o čom písomne oboznámi riaditeľa školy; ak je žiak maloletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný zástupca.

    16. Na voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v  súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom.

    17. Po ukončení posledného ročníka dobrovoľne konať ústnu maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu v skúšobnom období v  zmysle vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách.

    18. Na bezplatné zapožičanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety.

    19. Na úctu k  jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.

    20. Na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.

    21. Na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienickom prostredí.

    22. Na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.

    23. Na úctu k  svojej osobe a  na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.

    24. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutých podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

    25. Na ochranu zdravia a  bezpečnosti pri vyučovaní a  na dodržiavanie základných psychohygienických noriem, napr. dĺžka vyučovania v jednom celku, počet a dĺžka prestávok a pod..

    26. Žiadať o sociálnu výpomoc.

    27. Zapojiť sa do niektorej z  foriem záujmového vzdelávania podľa vlastného záujmu, podporiť činnosť krúžku odovzdaním vzdelávacieho poukazu.

    28. Na zastúpenie v rade školy, na zriadenie žiackej samosprávy, na zapojenie sa do činnosti žiackej rady.

    29. Navrhovať zmeny školského poriadku.

    30. Ak žiak, alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosť, že práva žiaka nie sú dostatočne rešpektované, alebo sa nedodržiava školský poriadok, môže sa so žiadosťou o nápravu obrátiť na triedneho učiteľa, alebo riaditeľa školy.

     

    2.   Žiak má povinnosť

    1. Prichádzať do školy len cez hlavný vchod (priamo z cestnej komunikácie III. triedy).

    2. Prezúvať sa po príchode do školy a odkladať si obuv do skrinky alebo šatne, ktorá mu bola pridelená triednym učiteľom. Uzamknúť skrinku pri odchode na vyučovaciu hodinu.

    3. Tenisky a cvičky nie sú prezuvkami.

    4. Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.

    5. Dodržiavať školský poriadok, osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať kompetencie poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní.

    6. Dochádzať do školy pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu hodín alebo pokynov vyučujúcich a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil. Neodôvodnený oneskorený príchod žiaka na vyučovanie sa klasifikuje ako priestupok ( neospravedlnená hodina ), za ktorý vyvodí triedny učiteľ dôsledky. V prípade zmeny rozvrhu hodín žiak prichádza na vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu.

    7. Chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie.

    8. Chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané. Najneskôr na konci školského roka je žiak povinný vrátiť všetky učebnice a požičané knihy z knižnice a kabinetov. V prípade straty knihu (učebnicu) finančne uhradiť. Učebnice a učebné texty, ktoré škola nemôže žiakom zapožičať, sú si  žiaci povinní zakúpiť alebo kopírovať na vlastné náklady, a to podľa pokynov vyučujúcich.

    9. Konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. Dodržiavať základné pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia v škole i na mimoškolských akciách, s ktorými je žiak oboznámený na triednickej hodine a na prvej vyučovacej hodine  v  predmetoch telesná a športová výchova, informatika a odborný výcvik.

    10. Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy.

    11. Rešpektovať pokyny pedagogických zamestnancov i ostatných zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

    12. Základným dokladom, ktorý oprávňuje žiaka na vstup do budovy školy je aSC čip. Čip vydáva vedenie školy prostredníctvom učiteľa informatiky. Žiak je povinný nosiť čip so sebou a na vyzvanie zodpovedných osôb v priestoroch školy sa ním preukázať.

    13. Počas vyučovania sa správať disciplinovane, sústredene sledovať výklad vyučujúcich a ostatnú prácu  na vyučovacej hodine a aktívne sa do nej zapájať, plniť prikázané povinnosti, nevyrušovať spolužiakov, nepomáhať im a sebe nedovoleným spôsobom.

    14. Udržiavať čistotu a poriadok, šetrne a hospodárne zaobchádzať so školským majetkom, šetriť elektrickou energiou. Žiak (zákonný zástupca) je v plnom rozsahu zodpovedný za materiálnu škodu spôsobenú z  nedbanlivosti alebo úmyselne a  je povinný finančne ju uhradiť.

    15. Bez súhlasu vyučujúceho nesmie žiak v čase vyučovania opustiť triedu, budovu školy, a určené pracovisko odborného výcviku na dielňach. Budovu školy a dielni môže opustiť jedine so súhlasom triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy (v čase jeho  neprítomnosti zastupujúceho učiteľa), ktorý to potvrdí podpisom na tlačive Ospravedlnenie – v časti ODCHOD Z VYUČOVANIA (príloha č.1).

    16. Na obed chodiť  v stanovenom termíne počas veľkej prestávky. V školskej jedálni sa nesmie zdržiavať žiak bez platného stravného lístka. Do školskej jedálne chodiť vhodne oblečený a udržiavať poriadok.

    17. Počas prestávok dodržiavať pokyny dozor konajúcich učiteľov, majstrov odbornej výchovy a ďalších pracovníkov. Veľká prestávka slúži na regeneráciu síl žiaka a na obed.

    18. Väčšiu sumu peňazí a cenné predmety nosí žiak do školy len na vlastnú zodpovednosť.

    19. Po skončení vyučovania nenechávať v triede a na pracovisku OV osobné veci, telocvičné úbory, učebné pomôcky a učebnice.

    20. Počas hodín  telesnej a športovej výchovy nosiť cenné veci a finančný obnos so sebou do telocvične.

    21. Návštevu lekára počas vyučovacieho procesu povoľuje triedny učiteľ, v jeho neprítomnosti zastupujúci triedny učiteľ alebo vyučujúci na danej vyučovacej hodine.

    22. Akcie organizované školou počas vyučovania sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Neúčasť na týchto akciách sa hodnotí ako neúčasť na vyučovaní.

    23. Žiak je povinný hlásiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého bydliska, prípadne iné zmeny v osobných údajoch, zmenu zdravotného stavu, výskyt prenosnej infekčnej choroby v rodine, v ktorej žije. Zmeny v triede hlási triedny učiteľ zástupcovi riaditeľa školy.

    24. Zodpovedne si plniť povinnosti  týždenníka (určuje triedny učiteľ zápisom do triednej knihy). Týždenníci:    

     • nahlasujú vyučujúcim neprítomnosť žiakov,

     • oznámiť zástupcom riaditeľa školy neprítomnosť vyučujúceho na hodine (čakacia doba je 10 minút),

     • zotierajú tabuľu,

     • po skončení vyučovania upravia učebňu:  zotrú tabuľu, zatvoria okná, postarajú sa o kvety, zhasnú svetlá, skontrolujú uzávery vody, zodpovedajú za poriadok v učebni,

     • zistené poruchy a nedostatky v učebni hlásiť učiteľovi, s ktorým majú danú hodinu

     • sledujú zmeny v rozvrhu a oboznamujú s nimi triedu,

     • prinášajú a odnášajú učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich.

    25. Chodiť do školy vhodne a čisto oblečený a upravený.

    26. Za účelom dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia počas odborného výcviku je žiak respek. jeho zákonný zástupca povinný zabezpečiť si pracovný odev (pracovný plášť) a pracovné topánky.

    27. Zabezpečiť si zámok s kľúčom na uzamknutie skrinky na odbornom výcviku najneskôr druhý vyučovací deň odborného výcviku v príslušnom školskom roku.

    28. Zabrániť odcudzeniu osobných veci, ošatenia, dokladov a finančnej hotovosti počas odborného výcviku tak, že si tieto riadne uzamkne do pridelenej skrinky v šatni.

    29. Žiak je povinný príchod a odchod zo školy a dielní zaznamenať do dochádzkového systému pomocou aSc čipu. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti bude žiak niesť dôsledky svojho konania. Ak sa žiak opakovane ( viac ako 2 krát ) nezaregistruje do dochádzkového systému formou čipu, bude sa jeho konanie považovať za zámerné obchádzanie pravidiel školského poriadku z dôvodu pohodlnosti a ľahostajnosti a i napriek fyzickej prítomnosti žiaka na vyučovaní, bude ho systém vyhadzovať ako fyzický neprítomného v škole. V dôsledku toho budú voči žiakovi vyvodené nasledovné výchovné opatrenia:

     • napomenutie triednym učiteľom (2 krát nezaregistrovaný),

     • pokarhanie triednym učiteľom (3 krát nezaregistrovaný),

     • pokarhanie riaditeľom školy (4 krát nezaregistrovaný),

     • znížená známka zo správania (5 a viackrát ).

                Triedny učiteľ je povinný na konci kalendárneho mesiaca evidovať porušovanie      pravidiel  žiakov pri registrácií dochádzky čipom.

    1. Stratu, poškodenie, nefunkčnosť, či zabudnutie aSc čipu je žiak povinný okamžite nahlásiť triednemu učiteľovi.

     

    3.   Zákazy pre žiakov

    Žiakom je zakázané:

    1. Fajčiť   v   priestoroch  školy alebo v jej okolí a  pri  činnostiach   organizovaných   školou. V prípade porušenia zákazu postupne nasleduje: 

    • pri prvom porušení – napomenutie triednym učiteľom, majstrom odborného výcviku,  

    • pri opakovanom porušení  - pokarhanie triednym učiteľom, majstrom,

    • pri opakovanom porušení po pokarhaní triednym učiteľom alebo majstrom – pokarhanie riaditeľom školy,

    • pri ďalšom porušení – znížená známka zo správania na druhý stupeň,

    • pri opakovanom porušení – znížená známka na tretí stupeň a podmienečné vylúčenie zo štúdia,

    • pri opakovanom porušení po podmienečnom vylúčení – vylúčenie zo štúdia.

    1. Nosiť, prechovávať a užívať alkoholické nápoje, cigarety, drogy a iné zdraviu škodlivé, respektíve návykové látky v priestoroch školy a v jej okolí a na podujatiach organizovaných školou.  Porušenie tohto nariadenia sa považuje za závažné porušenie školského poriadku. Evidentné požitie, prechovávanie a nosenie omamných, psychotropných látok, drog a sprostredkovanie týchto látok je dostatočným dôvodom na vylúčenie zo školy podľa rozhodnutia riaditeľa školy.

    2. Prinášať  do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život, zdravie a veci, ktoré  by mohli  rozptyľovať  pozornosť  ostatných  žiakov pri vyučovaní.

    3. Hrať akékoľvek hry o peniaze a cenné veci v priestoroch školy, na pracoviskách a pri činnostiach organizovaných školou.

    4. Vo všetkých priestoroch školy nosiť akúkoľvek pokrývku hlavy ( šiltovku, čiapku, baretku, atď. ).

    5. Opustiť  budovu školy  počas vyučovania bez  povolenia triedneho učiteľa, v prípade jeho neprítomnosti zastupujúceho triedneho učiteľa alebo službukonajúceho učiteľa.

    6. Prijímať v  škole  súkromné  návštevy  v  čase  vyučovania a prestávok. V odôvodnených prípadoch (napr. návšteva zákonného zástupcu, rodinného príslušníka)  sa návšteva povoľuje, ale len so súhlasom  pedagogického pracovníka (triedny učiteľ, službukonajúci dozor, zástupca riaditeľa).

    7. Používať nedovolené informačné pramene, audiovizuálne pomôcky a hudobné prehrávače. Žiak je povinný pred vstupom do učebne na začiatku vyučovacej hodiny vypnúť mobilný telefón. Žiak je rovnako povinný vypnúť a nepoužívať mobilný telefón počas odborného výcviku na dielňach školy. V prípade porušenia tohto zákazu môže vyučujúci žiakovi telefón zobrať a odovzdať ho triednemu učiteľovi.

    8. Vstupovať svojvoľne do odborných učební, dielní praktického vyučovania, posilňovne a telocvične. Vstupovať môže len v prítomnosti vyučujúceho (majstra odborného výcviku odbornej výchovy) a musí dodržiavať vnútorný prevádzkový poriadok týchto učební.

    9. Žiakom sa zakazuje počas praktického vyučovania odchádzať do budovy školy a naopak.

    10. Vyjadrovať sa vulgárne v priestoroch školy.

     

    4.   Práva rodičov (zákonných zástupcov žiakov)

    Rodičia (zákonní zástupcovia) majú právo:

    1. Na slobodnú voľbu pri výbere školy pre svoje dieťa zodpovedajúcej jeho schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám, jeho vierovyznaniu a svetonázoru.

    2. Oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom.

    3. Na informácie o priebehu a vzdelávaní dieťaťa v škole.

    4. Na priebežnú informáciu o prospechu a správaní sa dieťaťa a na písomnú informáciu od riaditeľa školy pri výraznom zhoršení prospechu alebo správania sa dieťaťa.

    5. Na nahliadnutie do správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy.

    6. Na informácie a poradenskú pomoc školy v záležitostiach týkajúcich sa vzdelávania podľa školského zákona.

    7. Vyjadrovať sa ku všetkým rozhodnutiam týkajúcich sa podstatných záležitostí vzdelávania žiaka prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

    8. Požiadať o komisionálne preskúšanie dieťaťa a so súhlasom riaditeľa školy byť prítomní na komisionálnej skúške žiaka po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

    9. Obrátiť sa s námietkou na príslušného pedagóga alebo na triedneho učiteľa či riaditeľa školy, pokiaľ sú presvedčení, že sú ich práva zo strany vyučujúceho porušované.

    10. Zúčastňovať sa na verejne prístupných akciách organizovaných školou.

     

    5.   Povinnosti zákonných zástupcov

    Zákonní zástupcovia neplnoletých detí sú povinní:

    1. Zabezpečiť, aby žiak chodil pravidelne a načas do školy.

    2. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.

    3. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa určené školským poriadkom.

    4. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálno-vzdelávacie potreby.

    5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

    6. Priebežne sa zaujímať o výsledky klasifikácie a správania sa žiaka, pravidelne sa zúčastňovať na triednych schôdzkach rady rodičov a na vyzvanie školy sa zúčastňovať na stretnutiach riaditeľa školy a pedagogických pracovníkov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov dieťaťa.

    7. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa alebo o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh vzdelávania, prípadne dokladovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

    8. Dokladovať dôvody neprítomnosti žiaka na vyučovaní v súlade s podmienkami stanovenými školským poriadkom.

    9. Spolupracovať so školou pri riešení sociálno-patologických javov, prejavov diskriminácie, agresivity a na výzvy školy sa dostaviť na stretnutie s riaditeľom školy a s pedagogickými pracovníkmi.

    10. V prípade prestupu žiaka do inej školy  požiadať písomne riaditeľa školy, do ktorej prestupuje  a po schválenom prestupe informovať kmeňovú školu.

    11. Ak sa žiak rozhodne absolvovať zahraničný študijný pobyt na obdobnej strednej škole v zahraničí, môže pokračovať vo vyššom ročníku len po vykonaní predpísaných rozdielových skúšok za ročník, ktorý absolvoval a ukončil v zahraničí. Žiak predloží preklad o absolvovaní daného štúdia. Pred odchodom do zahraničia zákonný zástupca požiada o povolenie študijného pobytu a priloží potvrdenie o budúcom štúdiu v príslušnej škole v zahraničí tri týždne vopred.

     

    6.   Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

    1. Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.

    2. Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.

    3. Zamestnanci školy rešpektujú dôstojnosť žiaka.

    4. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať v neprospech druhého.

    5. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť.

    6. Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§ 29, ods. 11 zákona č. 245/2008).

    7. Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov a ich zmeny s cieľom zamedziť, prípadne odhaliť sociálno-patologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, poškodzovanie školského majetku a pod.

    8. Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálno-patologické javy upozorní prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, špeciálnemu pedagógovi, kariérnemu poradcovi a vedeniu školy.

     

    Pedagogický zamestnanec je povinný :

    1. Chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu.

    2. Zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku.

    3. Rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na jeho osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie.

    4. Usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka.

    5. Aktívne sa podieľať na kontakte so zákonným zástupcom žiaka.

    6. Vykonávať pedagogickú alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu.

    7. Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce.

    8. Poskytovať žiakovi, zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, pravidelne informovať žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

    9. Viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

     

    7.   Zásady uvoľňovania žiakov z vyučovania

    1. Žiak  je povinný dochádzať do strednej školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín  a  zúčastňovať  sa na vyučovaní všetkých povinných, voliteľných  a nepovinných   vyučovacích predmetov.

    2. Žiakovi, ktorý  pre  svoj zdravotný stav nemôže  absolvovať obsah  predmetu telesná a športová výchova v plnom rozsahu učebných osnov,  môže  riaditeľ školy rozhodnutím povoliť čiastočné alebo úplné oslobodenie od telesnej a športovej výchovy na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zmenenou  pracovnou schopnosťou na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Žiadosť predkladá žiak, u neplnoletého zákonný zástupca spravidla do 15. septembra daného školského roka.

    3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe,  požiada o uvoľnenie z vyučovania nasledovne:

     • neprítomnosť na jednej vyučovacej hodine povoľuje príslušný vyučujúci alebo triedny učiteľ,

     • neprítomnosť najviac na dvoch vyučovacích dňoch povoľuje triedny učiteľ, počas praktického vyučovania majster odbornej výchovy,

     • neprítomnosť na troch a viacerých vyučovacích dňoch povoľuje riaditeľ školy  na základe písomnej žiadosti žiaka alebo zákonného zástupcu u neplnoletého  žiaka.

    Za dôvody vopred známe sa pokladajú: dovolenka  s rodičmi, preventívna lekárska prehliadka, plánované odborné lekárske vyšetrenie, predvolanie v súdnej veci, športové sústredenie.

    1. Ak  sa  žiak  nemôže  zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, alebo v partnerskej zamestnávateľskej spoločnosti jeho zákonný zástupca  alebo  zástupca zariadenia   je  povinný  oznámiť škole  bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti najneskôr do dvoch dní. Za dôvod ospravedlniteľnej  neprítomnosti  žiaka  sa  uznáva  najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.

    2. Neúčasť žiaka na praktickom vyučovaní v partnerskej zamestnávateľskej spoločnosti z dôvodu reprezentácie školy ospravedlňuje poverený majster odbornej výchovy.

    3. Neprítomnosť  žiačky pre tehotenstvo a materstvo  sa  uznáva ako dôvod ospravedlnenej neprítomnosti.

    4. Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia do dvoch pracovných dní; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti, ktorý priloží triedny učiteľ k ospravedlneniu (príloha č.1). Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca  potvrdenie od lekára.

    5. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje  sám spôsobom  uvedeným v predchádzajúcich odsekoch.

    6. Neskorý bezdôvodný príchod na prvú vyučovaciu hodinu, alebo vyučovací deň na odbornom výcviku je vážnym porušením školského poriadku a je dôvodom na výchovné opatrenia v súlade s klasifikačným poriadkom.

    7. Svojvoľný odchod z vyučovania je vážnym porušením školského poriadku a je dôvodom na výchovné opatrenia v súlade s klasifikačným poriadkom.

    8. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ strednej školy písomne vyzve žiaka, a ak je neplnoletý, jeho zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, akoby štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi, alebo nie je písomne doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom strednej školy na ospravedlnenie. Týmto dňom prestáva byť žiakom školy.

    9. Triedny učiteľ a majster odbornej výchovy ospravedlňuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe ospravedlnenia uvedeného v prílohe č. 1. Súčasťou ospravedlnenia môže byť lekárske, úradné prípadne iné potvrdenie.

    10. Triedny učiteľ uchováva ospravedlnenia po dobu najmenej 1 školského roka a je povinný ich bezodkladne predložiť na prípadnú kontrolu.

    11. Absenciu na praktickom vyučovaní ospravedlňuje výlučne  majster odbornej výchovy (u žiakov vykonávajúcich odborný výcvik v partnerských zamestnávateľských spoločnostiach v spolupráci s inštruktormi). Majster odbornej výchovy je povinný uchovávať ospravedlnenia po dobu najmenej 1 školského roka   bezodkladne  ich predložiť na prípadnú kontrolu.

     

    Článok III  
    Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrana pred sociálno-patologickými javmi a pred prejavmi diskriminácie, nepriateľstva alebo násilia

     

    1. Žiaci sú povinní dodržiavať školský poriadok, predpisy a pokyny školy na ochranu zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení.

    2. Zákonní zástupcovia žiaka alebo plnoletý žiak sú povinní informovať triedneho učiteľa o zmene zdravotnej spôsobilosti a zdravotných problémoch alebo o závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho vzdelávanie.

    3. Žiaci sú povinní ohlásiť každý úraz príslušnému vyučujúcemu a vedeniu školy. Musí sa urobiť záznam do knihy úrazov a elektronickej evidencie úrazov ÚIPS. Ošetrenie a vyplnenie záznamov zaistí pracovník, ktorý bol svedkom alebo sa o úraze dozvedel ako prvý.

    4.  Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci nesmú šmýkať po zábradlí v budove školy, vykláňať sa z okien, vyhadzovať predmety z okna a sadať na okenné parapety či výhrevné telesá.

    5. V predmete telesná a športová výchova môže riaditeľ školy oslobodiť žiaka z vyučovania na základe písomného odporučenia odborného lekára. Žiak nie je z predmetu klasifikovaný, na vysvedčení sa uvedie „oslobodený(á)“.

    6. Škola zabezpečuje podmienky pre skoré poskytnutie prvej pomoci. Zodpovedá za vhodné umiestnenie lekárničiek. Rovnako zaistí, aby sa so zásadami poskytovania prvej pomoci oboznámili žiaci a všetci zamestnanci školy. Podľa závažnosti úrazu a s ohľadom na vek zraneného žiaka zaistí škola jeho doprovod do zdravotníckeho zariadenia alebo na ošetrenie odborným lekárom. O udalosti a poskytnutých opatreniach informuje zákonného zástupcu žiaka.

    7. Škola zaistí, aby žiaci boli poučení o možnom ohrození zdravia a bezpečnosti pri všetkých činnostiach, ktoré sú súčasťou vzdelávania.

    8. V súlade s pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia je žiakom zakázané:

     • prinášať do školy alebo požívať v škole alkoholické nápoje, fajčiť v priestoroch školy, nosiť, prechovávať a užívať drogy alebo iné omamné a psychotropné prostriedky,

     • opúšťať areál školy v čase určenom rozvrhom hodín na vyučovanie,

     • počas prestávok a voľných hodín zdržiavať sa v neprehľadných priestoroch školy (šatne, pivničné priestory, a pod.) a dielni.

    9. Riaditeľ školy zabezpečí rozvrh dozorov nad žiakmi. Dozor v škole vykonávajú pedagogickí pracovníci pred vyučovaním a počas prestávok medzi dvoma vyučovacími hodinami. Dozor sa začína o 7:10 hod. a končí 13:55 hod. . Pedagogický dozor po 8. vyučovacej hodine zabezpečujú vyučujúci týchto hodín.

    10. Pedagogickí pracovníci vykonávajú podľa pokynov riaditeľa školy dozor aj mimo školy, napr. na kurzoch ochrany života a zdravia, na exkurziách a výletoch, pri účasti na súťažiach a na iných akciách organizovaných školou. Pri aktivitách konaných mimo školy ich účastníci v ubytovacích priestoroch dodržiavajú všetky predpisy slúžiace na bezpečnosť a ochranu zdravia a predpisy o požiarnej ochrane platné v týchto objektoch. Žiaci dodržiavajú režim dňa a pokyny vydané do doby nočného pokoja. Pedagogickí pracovníci sú povinní oboznámiť žiakov s potrebnými pokynmi a kontrolujú ich dodržiavanie.

    11. Dozor na dielňach zabezpečujú majstri odbornej výchovy pred vyučovaním v priestoroch šatní v čase od 7:00 – 7:20 – kedy šatne uzamknú. Žiaci sú povinní byť ustrojení v pracovnom oblečení a pripravení na pracovisku o 7:25hod.

    12. Majstri odbornej výchovy vykonávajú dozor v priestoroch dielni aj počas prestávok a odprevádzajú žiakov z dielni do bufetu a na obed.

    13. Úrazy žiakov – za úraz žiaka sa nepovažuje ten úraz, ktorý sa mu stane na ceste do školy a späť alebo na ceste tam a späť na miesto aktivity, ktoré bolo určené ako priestor na mimoškolskú aktivitu organizovanú mimo školy. O úraze žiaka informuje škola zákonného zástupcu žiaka.

    14. V škole sú neprípustné prejavy šikanovania, rasizmu, xenofóbie, intolerancie, vandalizmu a brutality. Takéto správanie žiaka je prejednané so zákonnými zástupcami žiaka a vedením školy. Porušovanie zásad spoločenského správania sa je v rozpore so školským poriadkom. Obmedzovanie osobnej slobody žiaka a šikanovanie sa považujú za hrubé porušenie školského poriadku.

    15. Ak žiak úmyselne poškodí majetok školy, náhrada bude vymáhaná zo strany žiaka, prípadne  rodičov, ak žiak nie je plnoletý.

     

    Článok IV  
    Hodnotenie a klasifikácia žiakov

    1.   Hodnotenie žiakov

    Žiak:

    1. Má právo na omyl a jeho korekciu.

    2. Má právo povedať neviem alebo odmietnuť odpovedať, ale zároveň znáša dôsledky takéhoto rozhodnutia.

    3. Správa sa aktívne -  sám signalizuje problémy s učivom, osobné problémy, ťažkosti s hľadaním študijného materiálu . Pomáha tým učiteľovi objektívne hodnotiť.

    4. Uvedomuje si, že jeho cieľom nie je získanie známky, ale vedomostí, preto nečestne získané (odpísané, našepkané) vedomosti nemôžu tvoriť profil osobnosti.

    5. Nevyhýba sa hodnoteniu a klasifikácii, t.j. zúčastňuje sa previerok, testov, skúšania, inak má učiteľ právo využiť náhradné spôsoby.

     

    Hodnotenie a klasifikácia:

    1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

     • 1   -   výborný,

     • 2   -   chválitebný,

     • 3   -   dobrý,

     • 4   -   dostatočný,

     • 5   -   nedostatočný.

    Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch.

     

    Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

     • 1   -   veľmi dobré,

     • 2   -   uspokojivé,

     • 3   -   menej uspokojivé,

     • 4   -   neuspokojivé.

    1. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a  klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia žiaka mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroku.

    2. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.

    3. Skúška konaná v náhradnom termíne je komisionálna.

    4. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého alebo druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia písomne požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikovanom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie aj na vlastný podnet.

    5. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z  týchto predmetov opravnú skúšku. Termín opravných skúšok  určí riaditeľ školy. O termín opravnej skúšky musí žiak požiadať písomne. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

    6. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.

    7. Ak žiak v školskom roku neprospel a nevykonal úspešne komisionálnu skúšku, riaditeľ školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej písomnej žiadosti alebo ktoré uvedie v písomnej žiadosti jeho zákonný zástupca.

    8. Ak žiak denného štúdia vymešká viac ako 30% vyučovacích hodín z vyučovacieho  predmetu, je vyučujúci povinný, ak chce klasifikovať žiaka, zvoliť jednu z foriem klasifikácie:

    1. riaditeľský test,

    2. písomnú prácu,

    3. ústnu odpoveď,

    4. súbornú prácu,

    5. výkonnostný test,

    6. súbor prác.

    Voľba jednej z foriem závisí od povahy vymeškania. Vyučujúci je povinný vopred si dať schváliť riaditeľom školy formu vykonania klasifikácie žiaka.

     

    Celkové hodnotenie:

    1. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú a  klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v  nepovinných vyučovacích predmetoch.

    2. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje na vysvedčení takto:

    a)   prospel s vyznamenaním,

    b)   prospel veľmi dobre,

    c)   prospel,

    d)   neprospel.

    1. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší ako 1,5  a  jeho správanie je hodnotené ako veľmi dobré.

    2. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v  jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích  predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako  veľmi dobré.

    3. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu „nedostatočný“ alebo „neabsolvoval“ ani v  jednom povinnom vyučovacom predmete.

    4. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po komisionálnej skúške stupeň prospechu „nedostatočný“ alebo „neabsolvoval“.

     

    2.   Výchovné opatrenia

    Výchovnými opatreniami vo výchovno-vzdelávacom procese sú pochvaly alebo iné ocenenia a  pokarhania.

    Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, riaditeľ strednej školy, zriaďovateľ a môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Udeľuje sa spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

    Pochvala môže byť udelená:

     

    1. triednym učiteľom alebo majstrom odbornej výchovy za:

     • prospech,

     • vzornú dochádzku,

     • vzorné plnenie si povinností,

     • vzornú reprezentáciu školy,

     • aktivitu pri organizovaní akcií,

     • upevňovanie medziľudských vzťahov.

    2. riaditeľom školy za:

     • výborný prospech  ( prospech s vyznamenaním  do 1,2),

     • vyznamenanie po všetky klasifikačné obdobia počas štúdia v škole,

     • vzornú reprezentáciu školy  -  úspešné umiestnenie v regionálnych a vyšších súťažných kolách,

     • mimoriadnu aktivitu v rôznych oblastiach.

    Za vzorné správanie a plnenie povinností, za mimoriadne výsledky vo výučbe, za mimoriadnu aktivitu a iniciatívu alebo za statočný čin sa udeľuje žiakovi pochvala ústna, písomná, prípadne vecná odmena.

     

    Žiakovi možno uložiť za previnenia voči školskému poriadku a na posilnenie disciplíny niektoré z týchto výchovných opatrení :

    a)  napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa,

    b)  pokarhanie od riaditeľa školy,

    c)  ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.

     

    Zníženú známku zo správania na 2. stupeň môže žiak dostať:

    1. Za závažnejšie porušenie školského poriadku, ako fajčenie v priestoroch a areáli školy, požívanie alkoholických nápojov a prechovávanie omamných látok a drog, neslušné správanie voči pracovníkom školy, prinášanie do školy vecí, ktoré ohrozujú zdravie žiakov a učiteľov a tie, ktoré sú uvedené v tomto školskom poriadku,  poškodzovanie školského majetku.

    2. Za opakované menej závažné priestupky voči ustanoveniam školského poriadku.

    3. Za neospravedlnenú absenciu (viď príloha č. 2).

     

    Zníženú známku zo správania na 3. stupeň môže žiak dostať:

    1. Za závažné porušenie školského poriadku, napr. opakované fajčenie.

    2. Za neospravedlnenú absenciu.

    3. Za preukázateľné užívanie drog a omamných látok.

    4. Za krádež, podvody a falšovanie, šikanovanie a vydieranie, vandalizmus.

    5. Za zvlášť hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom a pracovníkom školy a porušovanie ich ľudských práv.

     

    So štvrtým stupňom zo správania súvisí aj vylúčenie zo školy. Žiak môže byť zo školy vylúčený:

    1. Za  naplnenie podmienky  podmienečného vylúčenia.

    2. Za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcom bode, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov a narúša činnosť žiackeho kolektívu.

     

    Ak žiak, ktorý vykonáva odborný výcvik (odbornú prax) v zamestnávateľskej spoločnosti a spôsobí poškodenie dobrého mena školy alebo partnerskej zamestnávateľskej spoločnosti, bude podmienečne vylúčený zo školy.

     

    Výchovné opatrenia sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

    Pri podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ strednej školy vydá rozhodnutie o vylúčení žiaka zo štúdia.

    Za závažné previnenie voči ustanoveniam vnútorného poriadku školy sa považuje také konanie a správanie žiaka, ktoré si vyžaduje vykonanie záznamu do pedagogickej dokumentácie, a to, napr.: neospravedlnená absencia na vyučovaní, neskorý neospravedlnený príchod na hodinu alebo vyučovanie, vulgárne správanie voči iným osobám v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, odmietnutie vykonať činnosť vyplývajúcu z výchovno-vzdelávacieho procesu, konanie ohrozujúce zdravie svoje alebo iných osôb, fajčenie, užívanie drog alebo alkoholických nápojov počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

    Výchovné opatrenia rieši pedagogická rada školy. Opatrenia (napomenutie až podmienečné vylúčenie – podľa závažnosti priestupku) pedagogickej rade predkladá a navrhuje triedny učiteľ na základe zápisov v pedagogickej dokumentácii alebo ten, kto priestupok zistil. Mimoriadne závažné porušenia a návrhy na riešenie mimo pedagogických rád je potrebné zapísať do pedagogickej dokumentácie (triedna kniha – denník praktického vyučovania) a nahlásiť  zástupcovi riaditeľa školy, ktorý danú skutočnosť vyrieši s riaditeľom.

    Opatrenia na posilnenie disciplíny sú uvedené v prílohe č. 2.

     

    3.   Komisionálne skúšky

    Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky:

    a)  ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách,

    b) ak je skúšaný v náhradnom termíne,

    c)  ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,

    d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

    e)  ak vykonáva opravné skúšky,

    f)  v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách, v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

    g)  v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,

    h)  pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

    i)   pri individuálnom vzdelávaní.

     

    Komisia  pre  komisionálnu  skúšku  je  najmenej  trojčlenná.   Menuje  ju riaditeľ školy. Výsledok  komisionálnej skúšky  vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok  každej komisionálnej skúšky je  pre klasifikáciu žiaka konečný. Žiak, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť komisionálnej skúšky, je povinný  v deň konania skúšky  sa ústne ospravedlniť. Do troch dní od termínu skúšky musí  svoju  neprítomnosť  dokladovať aj písomne.

     

    Článok V  
    Organizácia vyučovania

     

    1.   Teoretické vyučovanie

    Budova školy sa pre žiakov otvára o 06:30 hod. Vyučovanie sa začína o 7:25 hod.  Budova školy sa bude zamýkať 5 minút pred začiatkom vyučovania, t.j. 7:20 hod. Žiak môže budovu opustiť len so súhlasom triedneho učiteľa (príp. zastupujúceho triedneho učiteľa na základe predloženia ospravedlnenia.

    Na vybavenie administratívnych záležitostí využíva žiak len úradné hodiny.

    Vstup do zborovne, kancelárie riaditeľa a zástupcov školy alebo na sekretariát je povolené až po zaklopaní a výzve:  Vstúpte!“.

    Rozpis vyučovacích hodín a prestávok je uvedený v prílohe č. 3.         

     

    2.   Praktické vyučovanie

     

    I. zmena

    šesťhodinový pracovný čas            

    07:25  -  09:30                   -  začiatok učebného dňa, inštruktáž, nácvik a upevňovanie zručnosti   

    09:30  -  09:45                   -  prestávka

    09:45  -  12:05                   -  priebežná inštruktáž, nácvik a upevňovanie zručnosti 

    12:05  -  12:35                   - prestávka, obed

    12:35  -  13:25                   -  nácvik a upevňovanie zručnosti, hodnotenie

    13:25                                 - odchod z pracoviska, osobná hygiena

     

    sedemhodinový pracovný čas        

    07:25  -  09:30                   -  začiatok učebného dňa, inštruktáž, nácvik a upevňovanie zručnosti   

    09:30  -  09:45                   -  prestávka

    09:45  -  12:05                   - priebežná inštruktáž, nácvik a upevňovanie zručnosti,

    12:05  -  12:35                   - prestávka, obed

    12:35  -  14:25                   - nácvik a upevňovanie zručnosti, hodnotenie

    14:25                                 - odchod z pracoviska, osobná hygiena

     

     

    II. zmena

    šesťhodinový pracovný čas            

    13:.30 – 15:00                   - začiatok učebného dňa, inštruktáž, nácvik  a upevňovanie zručnosti

    15:00 – 15:10                    - prestávka

    15:10 – 17:00                    - priebežná inštruktáž, nácvik a upevňovanie zručnosti

    17:00 – 17:30                    - prestávka

    17:30 – 19:30                    - nácvik a upevňovanie zručnosti, hodnotenie

    19:30                                 - odchod z pracoviska

     

     

     

    Školský poriadok sa stáva záväzným pre žiaka po oboznámení sa s jeho obsahom na  triednickej hodine na začiatku  školského roka.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 917 496 123
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 549