• 2018 Pokročilé modelovanie pomocou CREO

    • Realizované aktivity


     Aktivita 1 : Školenie „Advanced Modeling using Creo Parametric 3.0“

     • Termín školenia : 15. – 17. 10. 2018
     • Miesto školenia : IPM Solutions Žilina

     Aktivita 2 : Vytvorenie 3D modelov súčiastok a použitie vo vyučovacom procese

     Vytvorenie študijných materiálov pre žiakov a podporných materiálov pre vyučujúcich odborných strojárskych predmetov.

     • Každý účastník školenia získal manuál kreslenia „Advanced modeling using Creo Parametric 3.0“
     • Vytvorené učebné texty pre študentov a učiteľov odborných strojárskych predmetov
     • Vytvorenie materiálnych podmienok pre komplexnú výučbu CAD technológií využitím 3D tlačiarne, 3D skenera.
     • Vytvorenie 3D modelov na 3D tlačiarni realizované cez grafické systémy a zároveň vytvorenie podmienok pre rozšírenie vzdelávacej ponuky školy pre širší okruh žiakov a aj pre učiteľov v rámci rôznych vzdelávacích programov.
     • Overovanie vytvorených materiálov a 3D modelov vo výučbe.

     CREO na Strednej odbornej škole strojníckej (2.časť) - formát PDF


     FOTOGALÉRIA

       


     Rozpočet projektu

     Celkové náklady na projekt boli vo výške 2 433,55 €. MŠVVaŠ poskytlo dotáciu vo výške 2 000,00 € a Žilinský samosprávny kraj prispel sumou 150,00 €.


     Ciele projektu – vyhodnotenie cieľov

     • Zvýšenie vedomostnej úrovne žiakov v oblasti grafických systémov v súlade s požiadavkami trhu práce, orientované na najnovšie technológie v grafických systémoch, ktoré budú rovnocenné so zariadeniami vo firmách SCHAEFFLER KYSUCE spol. s r. o., KIA MOTORS SLOVAKIA s. r. o, OMNIA KLF, a. s, v ktorých úspešne aplikujeme tretí rok systém duálneho vzdelávania, prípadne VŠ technického zamerania. Cieľ sme splnili.

     • Vytvorenie 3D modelov súčiastok na multifunkčnej tlačiarni XYZ printing da Vinci 1.0 Pro, ktoré budú využívané v ďalšom edukačnom procese pri výučbe odborných predmetov. Cieľ sme splnili.

     • Vytvorenie materiálnych podmienok pre komplexnú výučbu CAD systémov využitím 3D tlačiarne s prídavným gravírovacím zariadením. Zakúpená multifunkčná tlačiareň XYZ printing da Vinci 1.0 Pro bola umiestnená a inštalovaná do odbornej učebne pre výučbu grafických systémov. Žiaci na hodinách výučby grafických systémov budú môcť svoje návrhy 3D modelov vytlačiť na multifunkčnom zariadení a následne budú 3D modely súčiastok využívané na hodinách odborných predmetov ako učebné pomôcky. Cieľ sme splnili.

     • Vyškolenie 3 pedagogických zamestnancov a 1 majstra odborného výcviku v oblasti moderných technológií Advanced Modeling using Creo Parametric 3.0, v spolupráci so softwarovou firmou IPM solutions Žilina, zameranej na rozšírenie poznatkov a zručností v oblasti grafických systémov. Školenie trvalo 3 dni, v priebehu ktorých účastníci školenia absolvovali spolu s lektorom 18 modulov, rozdelených do jednotlivých dní. Cieľ sme splnili.

     • Inovácia súčasnej pedagogickej dokumentácie pre výučbu grafických systémov v spolupráci s firmami z odboru strojárstva a vývoja CAD technológií. Účastníci školenia získali príručku pre pokročilé modelovanie v Creo 3.0  a zároveň boli vytvorené študijné materiály pre študentov vopred uvádzaných študijných a učebných odborov. Cieľ sme splnili.

     • Úprava tematických plánov s cieľom zlepšenia najmä medzipredmetových vzťahov pre dosiahnutie vyššej efektívnosti vyučovania a uplatnenia absolventov v praxi, prípadne pri ďalšom štúdii na vysokých školách technického zamerania. Cieľ sme splnili.


      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 917 496 123
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 572