• Návrat ku koreňom


    • Hlavný cieľ projektu:

     Zvýšiť kompetencie študentov k sebadisciplíne a rozvoju životných zručností.


     Špecifické ciele projektu:

     • Pomáhať študentom v ťaživej životnej situácii s riešením ich problému.
     • Informovať študentov o podstate negatívnych spoločenských javov a zároveň ovplyvniť ich postoje a orientovať ich na správne, pevné a žiaduce životné hodnoty a vytvoriť zdravé a bezpečné prostredie v škole.
     • Zapojiť aktívne študentov do spolupráce s pedagógmi pri riešení tejto problematiky.
     • Prepojiť odborné znalosti z výučby informatiky a iných predmetov. Študenti spracujú a vyhodnotia získané podklady z dotazníkov.
     • Naučiť účastníkov programu kvalitne využívať voľný čas. Ponúknuť a uskutočniť viacdňový pobyt v prírode.

     Charakteristika projektu

     I. aktivita – Autorská súťaž – Drogy a ja. Cieľom je predovšetkým vzájomné, bližšie sebapoznanie, prejavenie vlastného názoru – pohľadu na drogové závislosti očami študenta. V tejto časti by sa mal študent zamyslieť nad svojou identitou a mal by vyjadriť svoje videnie problematiky.

     II. aktivita – Internetový dotazník je určený  čo najšírejšiemu okruhu študentov. Zároveň žiaci využijú vedomosti z Informatiky pri tvorbe a vyhodnotení dotazníka.

     III. aktivita -  Pobyt v prírode. Za účasti rodičov, učiteľov, zamestnancov a vybraných žiakov sa uskutoční dvojdňový pobyt v prírode. Náplňou bude aktívne využitie voľného času, diskusie, prednáška z klubu Abstinujúcich alkoholikov. V prvom rade ukázať, že život je atraktívny aj bez drog. Našou úlohou nebude v danej časti kritizovať život s drogou, ale proklamovať život bez drog a zdravý životný štýl všeobecne.

     IV. aktivita - Interaktívne programy. Školský koordinátor prevencie vykoná so študentmi interaktívne programy v menších skupinách. Programy budú zamerané na výstupy získané z predchádzajúcej dotazníkovej akcie, prevenciu rizikového správania.


     Rozpočet projektu

     Celkové náklady na projekt sú vo výške 400,00 €. Žilinský samosprávny kraj financuje projekt.


         

     FOTOGALÉRIA

         


     Realizácia projektu

     Realizáciou projektu  Grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ –Návrat ku koreňom sa podarilo zvýšiť kompetencie študentov.

     Študenti sa aktívne zapájali do jednotlivých aktivít, čím  získavali a prehlbovali svoje znalosti a zručnosti.  Zažili možnosť alternatívneho využitia voľného času, zapojili sa do spolupráce s pedagógmi, organizáciami.

     Uskutočnili sa jednotlivé aktivity :

     Autorská súťaž žiaci tvorili výtvarné práce, prezentácie, slohové práce na tému: Drogy a ja, kde prezentovali svoj pohľad na drogové závislosti. Zúčastnilo sa 32 žiakov.  Súťaž bola kolektívne vyhodnotená a najlepší štyria autori získali vecné odmeny.

     Dotazník o drogách – Drogy a ja.  Do elektronického vyplňovania dotazníka sa zapojilo 235 žiakov, ktorí odpovedali na 14 otázok. Odpovede boli v spolupráci so žiakmi elektronicky vyhodnotené a spracované graficky a prezentované na stránke školy.

     Pobyt v prírode.  V dňoch 20. – 21. júna sa žiaci,  pedagogickí pracovníci, rodičia a priatelia školy zúčastnili dvojdňového pobytu v prírode. Počas tohto pobytu sa uskutočnila turistická akcia. Žiaci si vyskúšali poľnohospodárske práce na osade pri starostlivosti o dobytok.  Absolvovali diskusiu s členmi klubu abstinujúcich alkoholikov na tému závislosti. Počas nočnej búrky v stanoch  žiaci preukázali vysokú mieru spolupatričnosti a vzájomného rešpektu. V odľahlej časti Kysúc žiaci zažili čiastočný návrat do minulosti.

     Na záver prebiehala  aktivita  o vzájomnej komunikácii, prevencii rizikového správania.


      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 917 496 123
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 532