• Medzinárodná certifikácia školy

    • Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto požiadala v roku 2011 spoločnosť International Education Society, London /IES/, o medzinárodnú certifikáciu vo veci pridelenia ratingu škole ako vzdelávacej inštitúcii. Certifikácii podliehalo posudzovanie materiálov poskytnutých školou z pohľadov:

     • ponuky vzdelávacích programov
     • úrovne vzdelávacieho procesu
     • kvalifikácie pedagogického zboru
     • účasti v medzinárodných vzdelávacích a iných programoch
     • spolupráce so zahraničím
     • členstvách v asociáciách a profesijných združeniach
     • hospodárskej a investičnej činnosti školy
     • prevencie, monitoringu, riešenia negatívnych javov
     • environmentálnych a mimoškolských aktivít školy
     • komunikácie a informačnom systéme školy
     • prezentácie školy prostredníctvom webových stránok
     • public relations, vlastnej publikačnej činnosti
     • sebahodnotenia školy,
     • prognóz školy v ďalšom časovom

     Expertná komisia pridelila škole rating BB, tzn. „kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni“. 


     Certifikáciou pribudli k logu školy aj logo IES a certifikačná značka IES, ktoré sú jedným zo zásadných prvkov, ako sa odlíšiť od konkurencie, a ktoré môže škola používať pri propagácii na webových stránkach, informačných materiáloch, v administratívnom styku a pod .

     Nespornou výhodou pre našich žiakov je, že majú možnosť požiadať o vydanie medzinárodného certifikátu IES, ktorý je platný aj za hranicami SR, čo môže mať pre nich v budúcnosti značný význam.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 917 496 123
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 586