• Základné údaje o štúdiu

     Kód a názov odboru: 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

     Dĺžka štúdia: 2 roky

     Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: úspešné ukončenie 3. ročníka trojročného daného učebného odboru. Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy.

     Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

     Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojím zameraním.

     Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Možnosti ďalšieho vysokoškolského bakalárskeho alebo inžinierskeho  vzdelávania v príbuzných odboroch, pomaturitné špecializačné vzdelávanie.

     Charakteristika absolventa: Absolvent študijného odboru strojárstvo je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe strojov prístrojov a zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme.


     Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.


      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • VALENTÍNSKY SEMAFÓR LÁSKY 2020
  • Workshop - II. dôchodkový pilier
  • EXPO KARIÉRA 2020
  • Centrum odborného vzdelávania a prípravy
  • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 5.2.2020
  • Inovačný deň
  • Marián Poláček - II.D - ME vo vzpierani - reprezentácia SR
  • Stretnutie výchovných poradcov Žilinského okresu
  • Víťazstvo v okresnom kole - stolný tenis
 • Počítadlo návštev