• Maturitná skúška 2021


   • Maturuje sa povinne zo:

    1. slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (súčasťou MS je externá časť EČ– test a písomná forma internej časti PFIČ– sloh)
    2. cudzieho jazyka – úroveň B1, B2 – súčasťou je EČ a PFIČ
    3. teoretická časť odbornej zložky
    4. praktická časť odbornej zložky
    5. voliteľného predmetu

    Externá písomná maturita 2021 - termíny

    Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2020/2021 v predmetoch:

    • 16. marca 2021 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra,
    • 17. marca 2021 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk,
    • 18. marca 2021 (štvrtok) – v predmete matematika.

    Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B1, B2 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.


    Ústna forma internej časti MS

    Tvorí ju ústna odpoveď maturanta pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná. 17. - 21. máj 2021.


    Podmienky úspešného ukončenia maturitnej skúšky

    Slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk

    (teda predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

    • a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.
    • b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

    Matematika

    (predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

    • a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti získate viac ako 25%
    • b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

    Ostatné predmety

    Predmety, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 – dostatočný.


    Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

    Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

    • ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledky z EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.
    • Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal maturitnú skúšku z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov.
    • Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka.

    Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3  videá o maturitnej skúške Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite.


    Všetky videá o maturite sú dostupné na našej webovej stránke aj tu:

    Link  na video Ako funguje maturitná skúška? je tu:  https://vimeo.com/389542395

    Všetky videá o maturite sú dostupné na našej webovej stránke aj tu:

    Link  na video Ako funguje maturitná skúška? je tu:  https://vimeo.com/389542395

    Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity? je tu https://vimeo.com/389568646

    Link na video Ako prebieha maturitná skúška?  je tu https://vimeo.com/392086164

    Linky na všetky diely videí sú zverejnené na webovom sídle NÚCEM: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


    Viac informácií k maturite nájdete TU.

    Často kladené otázky k maturite


    Ďalšie dôležité stránky:

    https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/

    https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/318/20180901


     

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 917 496 123
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 660