• Popis projektu

    • Názov prijímateľa:

     Stredná odborná škola strojnícka

     Sídlo prijímateľa:

     Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

     Názov projektu:

     Kvalitné vzdelanie = úspešní absolventi na trhu práce

     Typ projektu:

     dopytovo orientovaný projekt

     Operačný program:

     Vzdelávanie

     Prioritná os : 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie :  1.1 Premena tradičnej školy na modernú

     Miesto realizácie aktivít projektu:

     Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

     Trvanie projektu :

     11/2012 – 12/2014

     Celkové oprávnené náklady na projekt:

     373 691,42 €

      

     Stručný opis projektu:

     Ciele projektu: Skvalitniť výstupy vzdelávania na SOŠ strojárskej Kysucké Nové Mesto pre potreby trhu práce prostredníctvom inovácie obsahu a metód výučby vrátane jej modernizácie

     Špecifický cieľ projektu 1: Vyškoliť pedagogických zamestnancov SOŠ na prácu s dostupnými informačno-komunikačnými technológiami a ich využitím vo vyučovacom procese.

     Špecifický cieľ projektu 2 :  Vytvoriť a implementovať nové učebné materiály vo vyučovacom procese podporujúce kľúčové kompetencie žiakov so zameraním na vybrané predmety

      Hlavné aktivity projektu :

     • 1.1.  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií pre potreby modernej školy
     • 2.1. Inovácia obsahu vzdelávania, učebných materiálov, textov a pomôcok
     • 2.2. Implementácia nových foriem a metód vo vyučovacom procese na vybrané odbory
     • 2.3. Tvorba projektov žiakov

      Cieľové skupiny : Žiaci a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy strojníckej.

       

     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 917 496 123
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 524