Zvyšovanie kompetencií žiakov v Strednej odbornej škole strojníckej (09/2020 – 02/2023)

Pavol Pavlus Projekty

Popis projektu
Stredná odborná škola strojnícka 
realizuje v čase 09/2020 – 02/2023 dopytovo-orientovaný projekt
„Zvyšovanie kompetencií žiakov v Strednej odbornej škole strojníckej“
Miesto realizácie: Žilinský kraj, Kysucké Nové Mesto
Program: Operačný program Ľudské zdroje
Hlavným cieľom projektuje podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.
Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom „Mimoškolská činnosť“, jej povinnej podaktivity „Riadenie a koordinácia projektu“ a nepovinnej podaktivity „Pedagogické kluby s výstupmi“.
Celkové oprávnené výdavky projektu: 206 491,25 EUR
Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje:  196 166,69 EUR (95% celkových oprávnených výdavkov projektu)
Vlastné spolufinancovanie:  10 324,56 EUR (5% celkových oprávnených výdavkov projektu)
Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tento projekt je podporený z ESF www.esf.gov.sk

 Mimoškolská činnosť