Zvyšovanie kompetencií žiakov v Strednej odbornej škole strojníckej (09/2020 – 08/2023)

Pavol Pavlus Projekty

Popis projektu

Stredná odborná škola strojnícka

realizuje v čase 09/2020 – 08/2023

dopytovo-orientovaný projekt

„Zvyšovanie kompetencií žiakov v Strednej odbornej škole strojníckej“

 Miesto realizácie: Žilinský kraj, Kysucké Nové Mesto

Program: Operačný program Ľudské zdroje

Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.

Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom „Mimoškolská činnosť“, jej povinnej podaktivity „Riadenie a koordinácia projektu“ a nepovinnej podaktivity „Pedagogické kluby s výstupmi“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 206 491,25 EUR

Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: 196 166,69 EUR (95% celkových oprávnených výdavkov projektu)

Vlastné spolufinancovanie: 10 324,56 EUR (5% celkových oprávnených výdavkov projektu)

Výsledky a výstupy projektu:

  • Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania: 240
  • Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na zavádzanie prvkov systému duálneho vzdelávania: 180

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.employment.gov.sk)

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.gov.sk)

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. (www.esf.sk)

 Mimoškolská činnosť