Zvyšovanie kompetencií žiakov v Strednej odbornej škole strojníckej (09/2020 – 02/2023)

Pavol Pavlus Projekty

Popis projektu
Stredná odborná škola strojnícka 
realizuje v čase 09/2020 – 02/2023 dopytovo-orientovaný projekt
„Zvyšovanie kompetencií žiakov v Strednej odbornej škole strojníckej“
Miesto realizácie: Žilinský kraj, Kysucké Nové Mesto
Program: Operačný program Ľudské zdroje
Hlavným cieľom projektuje podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.
Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom „Mimoškolská činnosť“, jej povinnej podaktivity „Riadenie a koordinácia projektu“ a nepovinnej podaktivity „Pedagogické kluby s výstupmi“.
Celkové oprávnené výdavky projektu: 206 491,25 EUR
Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje:  196 166,69 EUR (95% celkových oprávnených výdavkov projektu)
Vlastné spolufinancovanie:  10 324,56 EUR (5% celkových oprávnených výdavkov projektu)
Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tento projekt je podporený z ESF www.esf.gov.sk

 Mimoškolská činnosť
 • Programovanie CNC strojov – prepojenie teórie s praxou
 • Využitie obnoviteľných zdrojov a tvorba vízie v automobilovom priemysle
 • Debatný krúžok
 • Rozvoj podnikateľských zručností
 • AutoCAD Electrical – kompetencie pre 3. tisícročie
 • Zážitkovo v prostredí CAD
 • Od návrhu po finálny výrobok
 • Od zasiatia pšeničného zrnka až po upečenie chleba
 • Tvorivá technika
 • Doprava-bezpečnosť logistika
 • Netradičné zváranie-kreativita v nás
 • Progresívne strojárske technológie – kreatívne myslenie
 • Pesonalistika v praxi
 • Želiezko v ohni I.
 • Želiezko v ohni II.
 • Počítačové systémy prakticky
 • Programujeme v Pythone
 • Korešpondencia v praxi
 • Finančná gramotnosť-príprava na život
 • Robotika
 • Trendy a inovácie v technike
 • Asertívne správanie pracovníka v automobilovom priemysle