Spolu úspešnejší 2

Katarína Rudincová Projekty

Cieľ:

zabezpečiť vedomosti, zručnosti a kompetencie cez dostupné doučovanie  popoludní a zvýšiť kvalifikačné predpoklady žiakov

 

Realizácia:

január – jún 2022

 

Obsah a štruktúra:

Doučovanie sa realizuje u žiakov s nedostatočným prístupom k dištančnému vzdelávaniu počas obdobia pandémie. U žiakov  je potrebné si doplniť ďalšie vzdelávanie v danom študijnom odbore pre teoretické a praktické vyučovanie. Ide o skupiny predmetov všeobecnovzdelávacích a odborných ,ktoré sú základom ,aby žiak mohol úspešne pokračovať v štúdiu. Žiaci budú upevňovať a zlepšovať teoretické a praktické zručnosti vo vybraných vyučovacích predmetoch t .j anglický jazyk ,slovenský jazyk a praktické odborné vyučovanie. Žiaci sa budú doučovať v malých skupinách ,kde sa bude prihliadať na individuálny prístup. je potrebné upevniť učivo z predchádzajúceho obdobia ,aby žiaci nadviazali na nové vedomosti a zručností. Vo vyučovacích predmetoch je potrebné doplniť, upevniť a prehĺbiť základné učivo a nadviazať na nedostatky počas dištančného vzdelávania pre žiakov 1.-4.ročníka daných  odborov .Ďalej treba prehĺbiť praktické zručnosti v praktickom vyučovaní pri výkone svojej profesie .Bude sa tu uplatňovať princíp spolupráce a získané vedomosti z medzipredmetových  vzťahov ,ktoré sa využijú pri problémovom vyučovaní v rámci komplexného riešenia praktického vyučovania.

Vo všeobecnovzdelávacom predmete anglický a slovenský jazyk je potrebné upevniť učivo z predchádzajúcich období ,aby žiaci nadviazali na  nové vedomosti a jazykové zručnosti, ktoré vychádzajú z požiadaviek ŠkVP. Musia si zapakovať základné gramatické javy a spôsob komunikácie k daným témam, zlepšiť  ústny  a písomný prejav v rodnom a cudzom jazyku .Doplnením konverzačných tém a podporných textov na čítanie s porozumením si osvoja praktické používanie jazyka v komunikačných situáciách.

Účastníci projektu:

  • Mgr. Backová Ingrid – anglický jazyk
  • Mgr. Marčanová Viera – slovenský jazyk
  • Ing. Hromada Miroslav, Mgr. Hodas Jozef – praktické vyučovanie
  • Koordinátor projektu: Tatiana Buková