Škola budúcnosti e-learning (2009-2011)

Pavol Pavlus Projekty

Priorita, heslo:

Zmeňme tradičnú školu na modernú,

systém vzdelávania na lepší!

Kráčajme s dobou, my určíme jej smer!

Škola budúcnosti, splme si svoj sen!

Cieľová skupina:

pedagógovia a žiaci Strednej odbornej školy strojníckej

Ciele Projektu:

 • Vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem a metód výučby, exibilne reagovať na požiadavky
 • spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné
 • vzdelávanie.
 • Tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu, využívajúceho nové formy a metódy výučby.
 • Zostavenie multimediálnych učební.
 • Príprava pedagogických zamestnancov na implementáciu inovačných foriem a metód vzdelávania z nového školského vzdelávacieho programu do vyučovacieho procesu.

Aktivity našej školy:

 • Vytvorenie školského vzdelávacieho programu.
 • Analyzovať potreby.
 • Implementovať nové formy vzdelávania do vyučovania.
 • Vytvorenie multimediálnych učební.
 • Zabezpečenie nového hardvéru pre pedagogických zamestnancov.
 • Zabezpečenie školení pre koordinátorov odborných aktivít a pedagogických zamestnancov

Účelom týchto aktivít bude:

 • inovácia školského prostredia,
 • skvalitnenie výučby prostredníctvom nových informačných technológií,
 • zvyšovanie zručnosti práce žiakov a pedagógov v technológiách a vytvorenie e-learningového portálu.