Technická olympiáda

Pavol Pavlus Novinky

Dňa 24. 11. 2022 sa na našej škole organizoval 13. ročník okresného kola Technickej olympiády. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odborným garantom Slovenská komisia Technickej olympiády a organizátorom súťaže Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste. Je to súťaž určená žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl.

14 žiakov zo ZŠ Dolinský potok, ZŠ Clementisova, ZŠ Nábrežná, ZŠ Rudina, ZŠ Radoľa pracovalo na zhotovení výrobku podľa výkresovej dokumentácie.

Žiaci ukázali svoje vedomosti i zručnosti v dvoch kategóriách. Kategória A bola určená ôsmakom a deviatakom, mladší žiaci súťažili v kategórii B.

Žiaci po absolvovaní vedomostného testu, ktorý pozostával z učiva zameraného na poznanie technických materiálov, ich vlastností a použitia v praxi, elektrotechniku, techniku v domácnosti, informatiku a históriu techniky, riešili praktickú časť, v ktorej mali skonštruovať výrobok z dreva podľa technického výkresu v danom časovom limite.

Starší žiaci v kategórii A súťažili vo dvojiciach. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ Dolinský potok.

Mladší žiaci v kategórii B súťažili sólo. Zvíťazil žiak zo ZŠ Nábrežná.